UWAGA !!!

Szanowni Państwo!

Informujemy, że planowana na dzień 16.03.2020 r. konferencja "Nauczyciel i rodzic w procesie wspierania dziecka niepełnosprawnego"  
- nie odbędzie się.
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem konferencja odbędzie się w innym terminie, o którym zostaniecie Państwo poinformowani.

                                                                                                                                                     Z poważaniem
                                                                                                                                      Katarzyna Bąbol - Dyrektor Poradni

                                                                                                                

ppp, 2020-03-10 11:52:27    

Wybiórczość pokarmowa u dzieci

Monika Budkowska neurologopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku w "Rozmowie Dnia 03.03.2020" u Marzeny Andrzejczak laughing

<wywiad telewizji NTL tutaj>

ppp, 2020-03-04 10:44:52    

Badania słuchu - wywiad w telewizji NTL Radomsko

Neurologopeda, surdologopeda Monika Knychalska - Zbierańska w Rozmowie Dnia  u Marzeny Andrzejczak (22.01.2020)laughinglaughing
Tematem rozmowy były
badania słuchu, schorzenia narządu słuchu oraz dysfunkcje ustno-twarzowe w tym karmienie i żywienie dzieci.

<wywiad telewizji NTL - tutaj>

ppp, 2020-01-28 11:31:22    

Jak zorganizować dzieciom zajęcia w czasie ferii?

Anna Łoszkiewicz psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku w "Rozmowie Dnia 15.01.2020"u Marzeny Andrzejczak smilelaughing

<wywiad telewizji NTL- tutaj> 

ppp, 2020-01-16 14:53:40    

Harmonogram zajęć feryjnych 2019/2020

ppp, 2020-01-13 07:49:19    

Spotkanie Dyrektorów 28.10.2019

      W dniu 28.10.2019 r. odbyła się narada dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
      z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku.
      Inicjatorem i gościem spotkania była Pani Elżbieta Górka – wizytator KO Delegatura w PT. 
      W spotkaniu uczestniczyli również: Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Radomsku 
      Agnieszka Skura-Garbaciak, Naczelnik Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Radomska- Małgorzata Krupska 
                                         
oraz 36 dyrektorów,  8 wicedyrektorów i 8 pedagogów.
     Psycholog Paulina Wiecha w swoim godzinnym wykładzie omówiła funkcjonowanie dzieci z FSD- Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych. Wskazała, że uszkodzenia OUN, które występują u tych dzieci, są przyczyną nieprawidłowego rozwoju procesów poznawczych, trudności w sferze emocji          
i motywacji oraz komunikacji społecznej. Stanowi to bezpośrednią przyczynę trudności w przyswajaniu wiedzy i umiejętności szkolnych oraz odnajdywaniu się
w roli ucznia. Specjalistka zwróciła szczególną uwagę na wczesne rozpoznanie potrzeb i prawidłową diagnozą, która dają szanse na zaplanowanie adekwatnej pomocy, opartej na ich mocnych stronach i możliwościach. Podjęcie właściwych oddziaływań w środowisku szkolnym wpłynie korzystnie nie tylko na osiąganie przez uczniów sukcesów edukacyjnych, ale przede wszystkim pozwoli na satysfakcjonujące funkcjonowanie w szerszej społeczności - stwierdzeniem tym,
Pani Wiecha zakończyła swoje wystąpienie.
        W kolejnej części psycholog Anna Łoszakiewicz przedstawiła założenia programowe projektu: „Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
z wykorzystaniem nowych technologii”.
Pani Dorota Sosnowicz zaprezentowała wyniki i analizę ankiet przeprowadzonych w szkołach Powiatu Radomszczańskiego. Wyniki posłużą do opracowania treści „Projektu”.
        Trzeci temat omawiany na spotkaniu dotyczył procedury organizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Dyrektor Poradni przypomniała regulacje prawne, a psycholog Michalina Olejniczak zaprezentowała dobre praktyki współpracy Poradni z przedszkolami i szkołami.
        Istotnym punktem spotkania było wystąpienie Pani wizytator  Elżbiety Górka,  która udzieliła wsparcia dyrektorom, odpowiadając na pytania dotyczące organizacji nauczania i wychowania dzieci i młodzieży.
Wyniki ankiety ewaluacyjnej wskazują, że spotkanie  wzbudziło zainteresowanie dyrektorów i chęć  podejmowania kolejnych zagadnień na wspólnych zebraniach. W ankiecie ewaluacyjnej uczestnicy przedstawili tematykę godną poruszenia w późniejszych terminach.

<zdjęcia>

ppp, 2019-11-07 14:15:32    

PROJEKT:„Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z wykorzystaniem nowych technologii".

Na początku bieżącego roku szkolnego przeprowadziliśmy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych ankietę dotyczącą korzystania
przez uczniów z internetu. Wyniki badań mają nam posłużyć do opracowania projektu utworzenia forum internetowego dla uczniów,
rodziców i nauczycieli.
Nazwa projektu: „Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z wykorzystaniem nowych technologii”.
 W badaniu wzięło udział 589 uczniów (281 dziewcząt, 302 chłopców)

Raport do pobrania <tutaj>

ppp, 2019-10-28 12:53:39    

COACHING - nowa forma wspierania uczniów, rodziców i nauczycieli

Life coaching dla młodzieży szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych
Metoda pracy nad osobistym rozwojem dla osób, które pragną dokonać zmiany w ważnym obszarze swojego życia, mają cele i marzenia,
jednak brak im pewności siebie, czy też doświadczają wątpliwości powstrzymujących ich przed konkretnym działaniem.
Coaching ma postać kilku (zwykle 6-8) godzinnych spotkań, w trakcie których coach zadaje pytania i tak ukierunkowuje rozmowę, by klient:
1) dokonał przeglądu własnych potrzeb i możliwości w tej sferze życia,w której chce dokonać zmiany,
2) podjął decyzję co chce osiągnąć,
3) jak to zrobić 
4) uświadomił sobie, co może mu pomagać/przeszkadzać  w wytrwaniu w postanowieniu.
Warto wiedzieć, iż coach nie udziela rad/nie sugeruje rozwiązań, ‬nie podejmuje decyzji za klienta, nie jest terapeutą, ani mówcą motywacyjnym. Coaching służy wspieraniu klienta w przekraczaniu przez niego własnych ograniczeń, uświadamianiu sobie własnych zasobów i możliwości wykorzystania ich do osiągania ważnych indywidualnych życiowych celów.
Uczy myślenia skoncentrowanego na formułowaniu celów i szukaniu rozwiązań.

Coaching rodzicielski
Metoda pracy nad własnym rozwojem w roli rodzica – zwiększeniem świadomości własnych  (a także własnego dziecka) psychologicznych zasobów, rozwijaniem postawy rodzicielskiej sprzyjającej prawidłowemu wspieraniu dziecka w rozwoju oraz umiejętności samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów wychowawczych, jakie dany rodzic napotyka. Założeniem coachingu rodzicielskiego jest to, że każdy rodzic posiada kompetencje dobrego rodzica, ale z jakiegoś powodu ich nie wykorzystuje. Celem tej metody jest uświadomienie klientowi,‭
‬że zawsze ma wybór – to on wybiera sposób myślenia,‭ ‬odczuwania i zachowywania się w interakcji z własnym dzieckiem.
Przy wsparciu coacha w trakcie kilku (zwykle 6-8) godzinnych spotkań rodzic: formułuje cele, jakie chce osiągnąć w relacji z dzieckiem,
sam dobiera środki/sposoby ich realizacji dostosowane do własnych oraz dziecka potrzeb i możliwości.
Praca coacha polega na zadawaniu pytań i takim kierowaniu rozmową w trakcie sesji, by klient:
1) dokonał przeglądu własnych potrzeb i możliwości w zakresie kierowania swoim codziennym zachowaniem w roli rodzica,
2) podjął decyzję co chce osiągnąć,
3) jak to zrobić
4) jak dbać o własną wytrwałość w realizacji tych świadomie zaplanowanych działań.
Coach nie udziela rad, nie narzuca swojego zdania,‭ ‬szanuje odmienność poglądów,‭ w szczególnych przypadkach kieruje do innych profesjonalistów.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Coaching dla nauczyciela
Metoda wsparcia nauczyciela, której celem jest zwiększenie przez niego świadomości własnych psychologicznych zasobów oraz możliwości
ich wykorzystania w pracy z uczniami, a w konsekwencji rozwinięcie jego kompetencji interpersonalnych, zawodowych i profilaktyka wypalenia zawodowego. Spotkania mają postać kilku indywidualnych godzinnych sesji, w trakcie których coach zadaje pytania, a nauczyciel odpowiadając na nie ma możliwość:
1) precyzyjnie sformułować problem, z jakim się zmaga,
2) podjąć decyzję co chce osiągnąć w tej sytuacji,
3) dokonać przeglądu własnych potrzeb i możliwości w zakresie kierowania swoim myśleniem, emocjami i zachowaniem w związku z nim,
4) zdecydować jak to zrobić 
5) jak może dbać o własną wytrwałość w realizacji podjętych decyzji.
Coach nie udziela rad, nie narzuca swojego zdania,‭ nie decyduje za klienta, ‬szanuje odmienność poglądów, przestrzega zasady poufności.‬

ppp, 2019-10-28 13:11:22    

Sieć Współpracy Terapeutów Pedagogicznych

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku podaje terminy spotkań  Sieci Współpracy Terapeutów Pedagogicznych
w roku szkolnym 2019/20: 

1. 25.10.2019 r.  (piątek) godz. 10:00 - 12:00
2. 13.12.2019 r.   (piątek) godz. 10:00 - 12:00
3. 21.02.2020 r.  (piątek) godz. 10:00 - 12:00
4. 24.04.2020 r.   (piątek) godz. 10:00 - 12:00
5. 05.06.2020 r.   (piątek) godz. 10.00 - 12.00

Tematyka spotkań będzie ustalana na bieżąco.

Osoby prowadzące:    mgr Aleksandra Łańcuchowska-Kościołek – pedagog
                                mgr Iwona Rawska - pedagog

Spotkania odbywają się w świetlicy Bursy Szkolnej przy ul. Piastowskiej 21.

        
Serdecznie zapraszamy smile

ppp, 2019-10-09 14:58:40    

Sieć Współpracy Pedagogów i Psychologów oraz Doradców Zawodowych

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku podaje terminy spotkań „sieci współpracy” pedagogów i psychologów szkolnych
oraz doradców zawodowych i nauczycieli zajmujących się doradztwem w roku szkolnym 2019/20: 

1.     23.10. 2019r. (środa) godz. 10:00 - 12:00; 12:00 – 13:00 doradcy zawodowi, nauczyciele     
2.     27.11.2019r. (środa ) godz. 10:00 - 12:00
3.     29.01.2020r. (środa) godz. 10:00 - 12:00;  12:00 – 13:00 doradcy zawodowi, nauczyciele     
4.     11.03.2020 r. (środa) godz. 10:00 - 12:00
5.     13.05.2020 r. (środa) godz. 10:00 - 12:00 ; 12:00 – 13:00 doradcy zawodowi, nauczyciele     

Tematyka spotkań będzie ustalana na bieżąco.


Osoby prowadzące:    mgr Barbara Witalewska – pedagog – doradca zawodowy
                                mgr Jolanta Załęcka- pedagog – doradca zawodowy
                                mgr Anna Łoszakiewicz  – psycholog

Spotkania odbywają się w świetlicy Bursy Szkolnej przy ul. Piastowskiej 21.

        
Serdecznie zapraszamy smile

ppp, 2019-10-09 14:58:40    

Sieć Współpracy Logopedów

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku podaje terminy spotkań "Sieci Współpracy Logopedów"
w roku szkolnym 2019/2020:

04.10.2019 (piątek)  godz. 10:00-12:00
08.11.2019 (piątek)  godz. 10:00-12:00
10.01.2020 (piątek)  godz. 10:00-12:00
07.02.2020 (piątek)  godz. 10:00-12:00
06.03.2020 (piątek)  godz. 10:00-12:00
03.04.2020 (piątek)  godz. 10:00-12:00
08.05.2020 (piątek)  godz. 10:00-12:00

Tematyka spotkań będzie ustalana na bieżąco.

Osoba prowadząca: mgr Joanna Nitecka

Spotkania odbywają się w świetlicy Bursy Szkolnej przy ul. Piastowskiej 21

Serdecznie zapraszamy laughing 

ppp, 2019-09-30 12:51:44