Oferta poradni 2017/2018

I PRACOWNIA PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH

Osoba do kontaktu: Anna Łoszakiewicz

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI

1.  Sieć wsparcia dla pedagogów szkolnych – superwizja pracy wychowawczej /A. Łoszakiewicz/.

2.  Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i wychowawców /A. Łoszakiewicz, B. Łuszczyna, R. Cisłowski, J. Dudek, M. Gabryś/.

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW

Na terenie poradni:

1.  Warsztaty dla rodziców „Zrozumieć dziecko”– cykl spotkań /A. Łoszakiewicz/.

2.  Indywidualne konsultacje psychologiczne dla rodziców /A. Łoszakiewicz, B. Łuszczyna, M. Gabryś/.

3.  Indywidualne konsultacje z pedagogiem /J. Dudek, R. Cisłowski/.

4.  Terapia rodzinna /A. Łoszakiewicz, B. Łuszczyna, M. Gabryś/.

Na terenie szkół i przedszkoli:

1.  Prelekcje dla rodziców połączone z konsultacjami indywidualnymi:

„Rozwiązywanie problemów wychowawczych” /A. Łoszakiewicz/.

„Profilaktyka uzależnień” /A. Łoszakiewicz, R. Cisłowski, J. Dudek, B. Łuszczyna /.

„Współpraca rodziców ze szkołą w procesie wychowawczym” /A. Łoszakiewicz, B. Łuszczyna /.

„Zagrożenia w Internecie – dzieci w wirtualnym świecie” /B. Łuszczyna J. Dudek, R. Cisłowski,  M. Gabryś/.

„Pięć języków miłości w wychowaniu dzieci” /M.Gabryś/.

2.  Mediacje w sytuacjach konfliktowych pomiędzy rodzicami i szkołą /A. Łoszakiewicz, R. Cisłowski/.

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DZIECI I MŁODZIEŻY

Zajęcia mające na celu wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego poprzez:

·  rozwijanie kompetencji interpersonalnych

·  zwiększanie poczucia własnej wartości

·  rozwijanie umiejętności zarządzania własnymi emocjami

·  rozwijanie świadomości własnego ciała i umiejętności redukowania napięć w ciele

Na terenie poradni:

Indywidualne konsultacje psychologiczne /A. Łoszakiewicz, B. Łuszczyna, M. Gabryś/.
Terapia psychologiczna /A. Łoszakiewicz, B. Łuszczyna M. Gabryś/.
 

 Na terenie szkół:

1.  „Trening Zastępowania Agresji” – cykl zajęć grupowych dla uczniów na terenie szkół mający na celu kształtowanie zachowań prospołecznych w celu zmniejszania zachowań agresywnych oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych w sposób asertywny /J. Dudek, B. Łuszczyna, R. Cisłowski/.

2.  „Dorosłość kontra dojrzałość, czyli po co mi szkoła?” – zajęcia służące budowaniu motywacji wewnętrznej ucznia do wypełniania obowiązków szkolnych (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) /M. Gabryś/.

3.  „Jak rozmawiać z ludźmi” – zajęcia służące omówieniu zasad dobrej komunikacji interpersonalnej (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) /M. Gabryś/.

4.  „Pod napięciem” – zajęcia wyjaśniające mechanizm stresu i przedstawiające konstruktywne sposoby redukowania napięcia psychofizycznego (szkoły ponadgimnazjalne) /M. Gabryś/. 

5.  „Doskonali w niedoskonałości” – zajęcia poruszające kwestię samoakceptacji (szkoły ponadgimnazjalne)  /M. Gabryś/.

6.  „Było sobie ciało” – celem zajęć jest rozwijanie u młodzieży krytycznego myślenia na temat współczesnych wzorców kulturowych dotyczących cielesności, a także umiejętności rozpoznawania u siebie i rówieśników sygnałów zaburzeń odżywiania czy innych problemów wynikających z odczuwania przez nich rozbieżności między ja realnym a idealnym, własnym ciałem a psychiką (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) /M. Gabryś/.

7.  „Jak komunikować się z ludźmi?” – cykl zajęć dla młodzieży gimnazjalnej:

­   „Komunikacja: wprowadzenie” – zdefiniowanie komunikacji i określenie cech wpływających na jej skuteczność.

­   „Mosty i bariery w komunikacji” – poszukiwania efektywnych i nieefektywnych sposobów komunikacji.

­   „Komunikat „JA”, czyli pozytywna komunikacja” – ostrożne dobieranie słów.

­   „Komunikacja niewerbalna” – odczytywania sygnałów z ciała.

­   „Agresja – Asertywność – Uległość” – dostrzeganie różnic, zasady konstruktywnej odmowy.

8.  „Stres i sposoby radzenia sobie z nim”- dostarczenie podstawowych wiadomości o stresie oraz sposobach radzenia sobie ze stresem – zajęcia godzinne / B. Łuszczyna, J. Dudek, R. Cisłowski/.

9.  „Przemoc rówieśnicza” – odniesienie poziomu wiedzy na temat zjawiska przemocy rówieśniczej w świecie realnym i cyberprzestrzeni (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) /J. Dudek, R. Cisowski, B. Łuszczyna /.

10.  „Profilaktyka uzależnień” – uświadomienie szkodliwości działania środków odurzających na organizm człowieka oraz kształtowanie właściwej postawy wobec używek /R. Cisłowski, B. Łuszczyna /.

11.  „Komunikacja bez przemocy” – kształtowanie umiejętności w zakresie poprawnej komunikacji interpersonalnej /J. Dudek, R. Cisłowski, B. Łuszczyna /.

12.  „Jak bezpiecznie korzystać z Internetu” zajęcia służące zapoznaniu uczniów z zagrożeniami związanymi z Internetem, sposobami unikania ich i szukania pomocy (szkoły podstawowe) /J. Dudek, R. Cisłowski, B. Łuszczyna /.

13.  „Internet bez hejtu” (zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych) celem zajęć jest zwiększenie świadomości dotyczącej problemu obrażania w sieci (szkoły podstawowe i gimnazja) /J. Dudek, R. Cisłowski, B. Łuszczyna/.

14.  „STOP cyberprzemocy” – przekazanie wiedzy na temat zagrożeń płynących z nadużywania Internetu i komputera sieci (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) /J. Dudek, R. Cisłowski, B. Łuszczyna /.

15.  Inna tematyka do uzgodnienia z liderem Pracowni Profilaktyki – A. Łoszakiewicz

admin, 2017-10-02 19:25:22    

II PRACOWNIA WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

                                                                                                   Osoba do kontaktu: Iwona Rawska

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI

1.  Postdiagnostyczne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne - wspieranie nauczycieli
w pracy z uczniami mającymi specyficzne i niespecyficzne trudności w uczeniu się. 

2.  Postdiagnostyczne konsultacje logopedyczne - wspieranie nauczycieli w efektywnym dostosowaniu wymagań edukacyjnych do potrzeb dzieci i młodzieży.

3.  Projekt „Dysleksja? Dam radę!” - edycja 2017/2018 – kontynuacja

4.  Szkolenie: „Efektywność kształcenia uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się” /A. Szwedzik, K. Klekowska/

5.  Szkolenie Rady Pedagogicznej: „Uczeń jąkający się – istota i terapia jąkania” /E. Tomczuk/

6.  Konsultacje dla nauczycieli uczących dzieci z zaburzeniami płynności mowy /E. Tomczuk/

7.  Sieć współpracy Logopedów /J. Nitecka/

 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW

Na terenie poradni:

1.  Wskazówki i instruktaż do pracy w domu dzieci diagnozowanych  i objętych terapią.

2.  Konsultacje po pedagogicznych badaniach przesiewowych uczniów klas III

3.  Konsultacje po badaniach przesiewowych słuchu /E. Tomczuk/

4.  Konsultacje dotyczące zaburzeń słuchu i problemów z komunikacją / E. Tomczuk /

Na terenie  szkół i przedszkoli:

1.  Prelekcja „ Moje dziecko ma wadę wymowy – jak mogę mu pomóc”? /E. Tomczuk/

2.  Spotkania informacyjno- szkoleniowe po badaniach przesiewowych klas III  /A. Ciupińska, K. Matras /

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DZIECI I MŁODZIEŻY

Na terenie poradni:

1.  Diagnoza pedagogiczna, psychologiczna i  logopedyczna.  

2.  Terapia pedagogiczna - usprawnianie funkcji percepcyjno - motorycznych i poznawczych, doskonalenie techniki czytania, pisania, rozwijanie kompetencji matematycznych  i czytelniczych.

3.  Terapia psychologiczna indywidualna i rodzinna.

4.  Terapia logopedyczna - korekcja wad wymowy, stymulacja rozwoju mowy biernej  i czynnej u małych dzieci i dzieci z niepełnosprawnościami.

5.  Terapia logopedyczna zaburzeń płynności mowy – zajęcia indywidualne i grupowe.

6.  Trening ortograficzny „Ortograffiti”  - zajęcia indywidualne i grupowe.

7.  Zajęcia dla dzieci z kl. I - III - „Ortograffiti z Bratkiem” /A. Ciupińska, A. Łańcuchowska-Kościołek/

8.  „Wesołe cyferki ” - terapia matematyczna - trening w umiejętności liczenia oraz nauka tabliczki mnożenia -  zajęcia grupowe dla dzieci z kl. I – III /A. Łańcuchowska-Kościołek/

Na terenie szkół i przedszkoli:

- Przesiewowe badania logopedyczne / A. Gawlak, E. Tomczuk /
- Badania przesiewowe słuchu / E. Tomczuk /
- Przesiewowe badania pedagogiczne uczniów kl. III mające na celu wskazanie uczniów przejawiających trudności w nauce ze szczególnym uwzględnieniem czytania i pisania /A. Ciupińska, K. Matras/
- Warsztaty z logorytmiki i arteterapii „Twórcze zabawy rozwijające” dla przedszkolaków i uczniów dla klas I-III szkoły podstawowej / B. Braszczyńska, J. Nitecka /
- Zajęcia cykliczne dla dzieci 5-6 letnich w zakresie usprawniania myślenia matematycznego: „Dziecięca matematyka”/ A. Łańcuchowska-Kościołek, I Rawska /
- „Języczkowy zawrót głowy” - zabawy logopedyczne usprawniające rozwój mowy dzieci 3-4-letnich / B. Braszczyńska, J. Nitecka / 
- Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów kl. IV-VI: „Jak się uczyć.” / A. Szwedzik, K. Klekowska /
- Profilaktyka niepowodzeń szkolnych - indywidualne zajęcia dla dzieci  w młodszym wieku szkolnym z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych / E. Tomczuk,     M. Żak/
- „Czytanie na kolanie” - bajki logopedyczne dla dzieci 5-7 letnich/ A. Pawlak/ zajęcia na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej

admin, 2017-10-02 19:25:22    

III PRACOWNIA EDUKACJI SPECJALNEJ,OPTYMALIZACJI I WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

                                                                  Osoba do kontaktu: Joanna Zatoń

Działania realizowane na terenie Poradni

1. Kompleksowa pomoc dziecku i jego rodzinie w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
2. Całościowa diagnoza dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym.
3. Oddziaływania terapeutyczne wobec dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz jego rodziny.
4. Konsultacje w opracowywaniu IPET dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (p. K. Matras, p. A. Szwedzik).
 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW

Na terenie szkół i przedszkoli:

1. Indywidualne konsultacje po przesiewowych badaniach mowy, słuchu, wzroku, badaniach ortooptycznych (min 5 osób).

Na terenie domu rodzinnego:

1. Instruktaż w zakresie prawidłowych technik karmienia dziecka z niepełnosprawnością  (p. A. Szczepaniec, P. J. Zatoń).
 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI

Na terenie szkół i przedszkoli:

1. Pomoc merytoryczna w opracowywaniu IPET dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  (p. K. Matras, p. A. Szwedzik).
2. Udział w pracach Komisji  Egzaminacyjnej jako nauczyciel wspomagający dla uczniów z wadą wzroku, słuchu,  posiadających orzeczenia.
3. Sieć współpracy Logopedów wg podanych terminów.
4. Konsultacje dla nauczycieli dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej w pracy           z dziećmi z różnymi dysfunkcjami.
5. „Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w szkole masowej - integracja w systemie klasowo - lekcyjnym” - szkolenie (p. A. Szwedzik, p. K. Matras).
6. „Emisja i higiena głosu” – szkolenie (p. M. Knychalska – Zbierańska).
7. „Porozmawiajmy o niedosłuchu” – szkolenie dla nauczycieli (p. M. Knychalska – Zbierańska).
8. „Uczeń z autyzmem w szkole ogólnodostępnej” – szkolenie  (p. P. Wiecha).
 

 DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DZIECI

Na terenie szkół i przedszkoli:

1. Badania przesiewowe wzroku, słuchu.
2. Zajęcia profilaktyczne pedagogiczno – ortooptyczne (p. M. Żak).
3. Zajęcia z logorytmiki i arteterapii na terenie przedszkoli dla dzieci 5-6 letnich.
4. „Języczkowy zawrót głowy” – cykl zabaw logopedycznych usprawniających rozwój mowy dziecka 3-4 letniego (p. B. Braszczyńska, J. Nitecka).
5. Grupowe zajęcia słuchowo - językowe dla dzieci 5-6 letnich „Dźwięki i słowa – zabawa gotowa” (p. A. Garbiec, p. M. Knychalska – Zbierańska),
6. „Garść radości szczypta złości” zajęcia dla dzieci 5-6 letnich (p. K. Klekowska,   p. A. Szwedzik).
7. „Posłuchaj, pomyśl, powiedz” zajęcia profilaktyki logopedycznej dla uczniów kl. I-III  (p. M. Knychalska – Zbierańska, p. A. Garbiec).
8. „W krainie Bajkolandii” zajęcia dla dzieci 5-6 letnich (p. K. Klekowska, p. A. Szwedzik).
9. Zajęcia grupowe dla dzieci w wieku przedszkolnym – „Poznajemy świat wszystkimi zmysłami” (p. J. Zatoń, p. A. Szczepaniec).
10. Zajęcia grupowe dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach akcji – „Cała Polska czyta dzieciom” ” (p. J. Zatoń, p. A. Szczepaniec).
11. Zajęcia słuchowo-językowe dla dzieci 3 letnich „Uszy do góry” (p. A. Garbiec,  p. M. Knychalska-Zbierańska).
 

W skład pracowni wchodzą : psycholog, tyflopedagog, surdopedagog, surdologopeda, neurologopeda, logopeda - specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka , pedagog – rehabilitant, pedagog specjalny.

admin, 2017-10-02 19:29:16    

IV PRACOWNIA DORADZTWA EDUKACYJNO – ZAWODOWEGO I WSPIERANIA TWÓRCZEGO MYŚLENIA

Osoba do kontaktu: Barbara Witalewska

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI  

1.  „Rozwinąć skrzydła”  - szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych dotyczące twórczego myślenia i uzdolnień.

2. „Mózgi na start” -  szkolenie dla nauczycieli dotyczące  sposobów wspierania koncentracji uwagi i pamięci    uczniów.

3. Sieć współpracy pedagogów i psychologów szkolnych – konsultacyjno-informacyjna /J. Załęcka/.

4. Sieć współpracy doradców zawodowych i nauczycieli zajmujących się doradztwem /B. Witalewska/.

5. Wielopłaszczyznowe wsparcie dla nauczycieli prowadzących doradztwo zawodowe w szkołach
– szkolenia, konsultacje.

6. Konsultacje dla zainteresowanych nauczycieli.

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW  

Na terenie poradni:

    1. Konsultacje dla zainteresowanych rodziców.


Na terenie szkół i przedszkoli:

1. „Mózgi na start” prelekcja dla rodziców na temat sposobów dbania o dobrą kondycję mózgu dziecka. /M.Gabryś/

2. „Odstaw kij, zjedz marchewkę”. Motywowanie dziecka do nauki. /M.Gabryś/

3. „Kariera edukacyjno- zawodowa dziecka”. Prelekcja dla rodziców  uczniów klas gimnazjalnych na temat  planowania przyszłości.

 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DZIECI I MŁODZIEŻY  

Na terenie poradni:

1. Indywidualna diagnoza predyspozycji, zainteresowań zawodowych uczniów: doradztwo, konsultacje.

2. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla uczniów kończących szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne (szczególnie w okresie ferii zimowych).

3. Indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów o obniżonych możliwościach intelektualnych: profil zainteresowań zawodowych.

4. Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna w sprawie m.in:

a. zatrudnienia młodocianego celem przygotowania zawodowego;

b. kierowania uczniów do OHP;

c. pierwszeństwa  w przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej ze względu na problemy zdrowotne ograniczające wybór zawodu;

d. podjęcie nauki w szkole dla dorosłych uczniów niepełnoletnich.

5. Diagnoza uzdolnień – Test Uzdolnień Wielorakich.

6. Terapia pedagogiczna – usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych zaangażowanych w proces czytania i pisania.

7.  Terapia Metodą Warnkego – usprawnianie funkcji słuchowych i wzrokowych.

Na terenie szkół:

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

1. Zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  dotyczące dalszej edukacji i planowania kariery zawodowej.

Profil zainteresowań zawodowych;
Trendy na rynku pracy – gotowość do zmian;
„Dopiąć swego – czyli jak wyznaczać i osiągać swoje cele“.
„Aktywny absolwent na rynku pracy“  - warsztat dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych.
„Przepis na sukces zawodowy” - podejmowanie decyzji.
 

2. Zajęcia aktywizujące dla uczniów gimnazjum, związane z wyborem kierunku kształcenia
i zawodu oraz indywidualne konsultacje.

. klasa II – świat zawodów – środowisko pracy,

. klasa III – preferencje zawodowe i ścieżki kształcenia.

3. Zajęcia dla uczniów kl. VII – określenie przez uczniów swoich preferencji zawodowych - Planuje kierunek kształcenia i zawód.

 

Inne zajęcia związane z doradztwem zawodowym zgodnie z zapotrzebowaniem szkół.

 

Wspieranie twórczego myślenia

1. „Rozwinąć skrzydła” - zajęcia rozwijające twórcze myślenie dla uczniów szkół podstawowych:

klas I – III -  (cykl 4 spotkań z klasą po jednej godzinie).
klas IV – VII - cykl 4 spotkań z klasą po jednej godzinie, lub spotkania jednorazowe.
 

2. „Mózgi na start” - zajęcia rozwijające umiejętność efektywnego uczenia się (dotyczące motywacji, dbania o kondycję mózgu, organizowania pracy) -  cykl 2 spotkań  dla uczniów klas    IV-VII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

admin, 2017-10-02 19:29:16    

V PRACOWNIA DIAGNOZY I NEUROTERAPII

Osoby do kontaktu: Jowita Fudala, Magdalena Badowska

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI

·  Szkolenie dla nauczycieli: „Dziecko z afazją w przedszkolu i szkole”.

· Szkolenie dla nauczycieli :„Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń ze strony CUN”.

· Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas integracyjnych:  „Mam niedosłuch, mam też głos”.

· Konsultacje ze specjalistami na terenie Poradni.

 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DZIECI I RODZICÓW

· Kompleksowa specjalistyczna diagnoza (neuropsychologiczna, pedagogiczna, neurologopedyczna).

· Zindywidualizowana neuroterapia (z wykorzystaniem m.in. EEG-Biofeedback, Metody Warnkego, od II półrocza 2017/18 Metody Dr Neuronowski).

· Terapia pedagogiczna, neurologopedyczna.

· Konsultacje ze specjalistami.

admin, 2017-10-02 19:29:16