Oferta Poradni 2019/2020

I Pracownia Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Wychowawczych

                                                                                                             Osoba do kontaktu: Anna Łoszakiewicz


DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI
1. Sieć współpracy dla pedagogów i psychologów szkolnych – superwizja pracy wychowawczej /A. Łoszakiewicz/.
2. Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i wychowawców /A. Łoszakiewicz, B. Łuszczyna, R. Cisłowski, J. Dudek, M. Olejniczak, D. Sosnowicz/.
3. „Motywowanie uczniów do nauki” /A. Łoszakiewicz, B. Łuszczyna, D. Sosnowicz /
4. „Rola nauczyciela w kształtowaniu rozwoju społeczno - emocjonalnego ucznia” /A. Łoszakiewicz, B. Łuszczyna/
5. „STOP dokuczaniu – jak skutecznie działać w sytuacji przemocy rówieśniczej” /A. Łoszakiewicz, B. Łuszczyna/
6. „ABC trudnego zachowania ucznia” – jak radzić sobie z trudnym zachowaniem z wykorzystaniem technik behawioralnych -
     /D. Sosnowicz/.
7. „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów”. Metoda konstruktywnej konfrontacji.
8. Coaching dla nauczycieli –  spotkania indywidualne na terenie poradni /M. Olejniczak/.
9. Projekty wychowawcze. /A. Łoszakiewicz, B. Łuszczyna, R. Cisłowski, J. Dudek, D. Sosnowicz/.


DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW
Na terenie poradni:
1. Warsztaty dla rodziców „Zrozumieć dziecko”– cykl 6 spotkań /A. Łoszakiewicz, B. Łuszczyna, D. Sosnowicz /.
2. Indywidualne konsultacje psychologiczne dla rodziców /A. Łoszakiewicz, B. Łuszczyna, M. Olejniczak,  D. Sosnowicz/.
3. Indywidualne konsultacje z pedagogiem /J. Dudek, R. Cisłowski/.
4. Terapia rodzinna /A. Łoszakiewicz, B. Łuszczyna, M. Olejniczak, D. Sosnowicz /.
5. Coaching rodzicielski –  spotkania indywidualne /M. Olejniczak/.
Na terenie szkół i przedszkoli:
1.  Prelekcje dla rodziców połączone z konsultacjami indywidualnymi:
­    „Rozwiązywanie problemów wychowawczych” /A. Łoszakiewicz/.
­    „Profilaktyka uzależnień” /A. Łoszakiewicz, R. Cisłowski, J. Dudek, B. Łuszczyna, D. Sosnowicz /.
­    „Współpraca rodziców ze szkołą w procesie wychowawczym” /A. Łoszakiewicz, B. Łuszczyna /.
­    „Zagrożenia w Internecie – dzieci w wirtualnym świecie” /B. Łuszczyna J. Dudek, R. Cisowski, D. Sosnowicz/.
­    „Stres u dzieci” -przyczyny powstawania stresu, przebieg reakcji fizjologicznych, konsekwencje stresu oraz sposoby radzenia sobie z nim
     /I. Szymanowska/.
­     Kapitalizacja relacji zamiast kija i marchewki. Jak motywować dziecko /M. Olejniczak/.
­    „Uspokój mnie dziecko, bo sam(a) nie jestem w stanie tego zrobić.” Jak szybko i skutecznie stracić autorytet u własnego dziecka 
     oraz zdolność wpływania na jego zachowania i wybory /M. Olejniczak/.
­    „Fonoholizm. Uzależnienia od czynności u dzieci i młodzieży”. /D. Sosnowicz/
2. Mediacje w sytuacjach konfliktowych pomiędzy rodzicami i szkołą /A. Łoszakiewicz, R. Cisłowski/.

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DZIECI I MŁODZIEŻY
Zajęcia mające na celu wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego poprzez:
• rozwijanie kompetencji interpersonalnych
• zwiększanie poczucia własnej wartości
• rozwijanie umiejętności zarządzania własnymi emocjami
• rozwijanie świadomości własnego ciała i umiejętności redukowania napięć w ciele
Na terenie poradni:
1. Indywidualne konsultacje psychologiczne /A. Łoszakiewicz, B. Łuszczyna, M. Olejniczak, D. Sosnowicz/.
2. Terapia psychologiczna /A. Łoszakiewicz, B. Łuszczyna M. Olejniczak, D. Sosnowicz/.
3. „Trening Zastępowania Agresji” – cykl 30 zajęć warsztatowych grupowych dla uczniów na terenie kształtujących zachowania prospołeczne, 
     eliminujących zachowania agresywne oraz rozwijających umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych w sposób asertywny 
      /J. Dudek, B. Łuszczyna, R. Cisłowski/.
4. „Life coaching” – dla młodzieży szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych. /M. Olejniczak/.
 Na terenie szkół:
1. „Trening Zastępowania Agresji” – cykl 10/12 zajęć grupowych dla uczniów na terenie  kształtujących zachowania prospołeczne, 
      eliminujących zachowania agresywne oraz rozwijających umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych w sposób asertywny 
     /J. Dudek, B. Łuszczyna, R. Cisłowski/.
2. „Stres i sposoby radzenia sobie z nim”- dostarczenie podstawowych wiadomości o stresie oraz sposobach radzenia sobie ze stresem –
    / B. Łuszczyna, J. Dudek, R. Cisłowski, I. Szymanowska/.
3. „Przemoc rówieśnicza” – podniesienie poziomu wiedzy na temat zjawiska przemocy rówieśniczej w świecie realnym i cyberprzestrzeni  
    (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) /J. Dudek, R. Cisłowski, B. Łuszczyna /.
4. „Profilaktyka uzależnień” – uświadomienie szkodliwości działania środków odurzających na organizm człowieka oraz kształtowanie       
     właściwej  postawy wobec używek /R. Cisłowski, B. Łuszczyna, D. Sosnowicz, A. Łoszakiewicz /.
5. „Komunikacja bez przemocy” – kształtowanie umiejętności w zakresie poprawnej komunikacji interpersonalnej
      /J. Dudek, R. Cisłowski, B. Łuszczyna/.
6. „Jak bezpiecznie korzystać z Internetu” zajęcia służące zapoznaniu się uczniów z zagrożeniami związanymi z Internetem, sposobami 
      unikania ich i szukania pomocy (szkoły podstawowe) /J. Dudek, R. Cisłowski, B. Łuszczyna, D. Sosnowicz /.
7. „Internet bez hejtu” (zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych) celem zajęć jest zwiększenie świadomości dotyczącej   
     problemu obrażania w sieci (szkoły podstawowe i gimnazja) /J. Dudek, R. Cisłowski, B. Łuszczyna, D. Sosnowicz/.
8. „STOP cyberprzemocy” – przekazanie wiedzy na temat zagrożeń płynących z nadużywania Internetu i komputera. (gimnazja, szkoły 
     ponadgimnazjalne) /J. Dudek, R. Cisłowski, B. Łuszczyna, D. Sosnowicz /.
9. „STOP dokuczaniu” – zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mające na celu przeciwdziałanie  
      przemocy rówieśniczej /J. Dudek, R. Cisłowski, B. Łuszczyna. A Łoszakiewicz, D. Sosnowicz /.
10. Stworzeni do rozwoju, czyli dlaczego Henry Ford nie mylił się mówiąc, że „Każdy, kto przestaje się uczyć, jest stary,
      bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat.”
zajęcia poruszające kwestię zasadności dbania o swój rozwój poznawczy (45 minut). 
      /M. Olejniczak/.
11.„Inteligencja emocjonalna w praktyce” – jak skutecznie zarządzać własnymi trudnymi stanami emocjonalnymi i zapobiegać 
      ich negatywnym skutkom
– zajęcia dla młodzieży szkół ponadpodstawowych (2 x 45 minut). /M. Olejniczak/.
12. „Było sobie ciało” – zajęcia dla młodzieży mające na celu rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia na temat współczesnych wzorców
      kulturowych dotyczących cielesności, profilaktyka zakłóceń rozwoju wynikających z odczuwania przez młodzież rozbieżności między ja  
      realnym a idealnym (45 minut). /M. Olejniczak/.
13. „Budować a nie dzielić” – zajęcia wzmacniające więzi grupowe i uczące rozwiązywania konfliktów” - dla uczniów klas I-VIII szkół podst.
      i I szkół średnich (zajęcia mające na celu poprawę relacji interpersolnalnych w klasie). /I. Szymanowska/.
14. „Jak wyrażać uczucia, by nie krzywdzić innych?” - dla uczniów szkół podstawowych (zajęcia uczące wyrażania własnych uczuć i potrzeb
      bez używania agresji). /I. Szymanowska/.
15. „Jak radzić sobie z trudnymi emocjami?” - dla uczniów szkół podstawowych (zajęcia psychoedukacyjne dotyczące sposobów radzenia
      sobie z niepowodzeniami i w trudnych pod względem emocjonalnym sytuacjach). /I. Szymanowska/.
16. „Myśl pozytywnie o sobie a osiągniesz sukces – przeciwdziałanie destrukcyjnym zachowaniom i sięganiu po używki” - dla uczniów klas
       VII-VIII szkół podst. i uczniów szkół średnich (zajęcia psychoedukacyjne kształtujące umiejętność pozytywnego myślenia, postawy
       asertywności; profilaktyka zaburzeń nastroju u młodzieży). /I. Szymanowska/.
17. „Gdy nie doceniam siebie, czyli jak zaniżona samoocena nie pozwala mi się rozwijać” - dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej
       (zajęcia psychoedukacyjne wspierające budowanie adekwatnego poczucia własnej wartości, dające motywację do samorozwoju).
        /I. Szymanowska/.
18. „Tolerancja w relacjach” - dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół średnich (zajęcia uczące postawy tolerancji wobec
       odmienności, jak również wobec osób niepełnosprawnych). /I. Szymanowska/.
19. „Zajęcia integracyjno-relaksacyjne” - dla klas I-III szkoły podstawowej (zajęcia służące integracji uczniów, lepszemu wzajemnemu 
       poznaniu swoich zainteresowań i potrzeb). /I. Szymanowska/.
20. „Warsztaty z muzykoterapii” - dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych (zajęcia integrujące grupę z wykorzystaniem podstawowych  
       technik muzykoterapeutycznych i relaksacyjnych). /I. Szymanowska/.
21. Radość wspólnej zabawy”. Promowanie zdrowego stylu życia. /D. Sosnowicz, A. Łoszakiewicz/.

22.  Inna tematyka do uzgodnienia z liderem Pracowni Profilaktyki – A. Łoszakiewicz.

23.  Projekt: Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z wykorzystaniem nowych technologii.

ppp, 2019-09-24 09:50:58    

II Pracownia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży

                                                                                                                Osoba do kontaktu: Anna Gawlak

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI

Na terenie poradni:
1. Postdiagnostyczne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne - wspieranie nauczycieli
    w pracy z uczniami mającymi specyficzne i niespecyficzne trudności w uczeniu się.
2. Postdiagnostyczne konsultacje logopedyczne - wspieranie nauczycieli w efektywnym dostosowaniu wymagań edukacyjnych do potrzeb dzieci
    i młodzieży.
3. Szkolenie: „Efektywność kształcenia uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”
    /A. Szwedzik, K. Matras/ po zebraniu grupy min. 15 osób
4. Prowadzenie Sieci Współpracy  Logopedów / J. Nitecka/
5. Prowadzenie Sieci Współpracy Terapeutów Pedagogicznych /I. Rawska A. Łańcuchowska-Kościołek/
6. Konsultacje dla nauczycieli uczących dzieci z zaburzeniami płynności mowy /E. Tomczuk/


Na terenie  szkół i przedszkoli:
1. Szkolenie Rady Pedagogicznej: „Jak rozmawiać w szkole o jąkaniu” /E. Tomczuk/

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW

Na terenie poradni:
1. Konsultacje postdiagnostyczne.
2. Wskazówki i instruktaż do pracy w domu dzieci objętych terapią.
3. Konsultacje po badaniach przesiewowych słuchu /E. Tomczuk/
4. Konsultacje dotyczące zaburzeń słuchu i problemów z komunikacją / E. Tomczuk /
Na terenie  szkół i przedszkoli:
1. Prelekcja: „Moje dziecko ma wadę wymowy – jak mogę mu pomóc” /E. Tomczuk/
2. Indywidualne konsultacje dla rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych
    na terenie placówek.

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DZIECI I MŁODZIEŻY
Na terenie poradni:
1. Diagnoza pedagogiczna, psychologiczna i  logopedyczna. 
2. Terapia pedagogiczna - usprawnianie funkcji percepcyjno - motorycznych i poznawczych, doskonalenie techniki czytania, pisania i liczenia, 
    rozwijanie kompetencji czytelniczych.
3. Terapia psychologiczna indywidualna i rodzinna.
4. Terapia logopedyczna - korekcja wad wymowy, stymulacja rozwoju mowy biernej  i czynnej u małych dzieci i dzieci z niepełnosprawnościami.
5. Terapia logopedyczna zaburzeń płynności mowy – zajęcia indywidualne i grupowe.
6. Trening matematyczny wg programu edukacyjno – terapeutycznego „Ortograffiti – matematyka bez trudności” dla klas IV - VI  
    - zajęcia indywidualne.
7. „Ortograffiti z Bratkiem” - zajęcia dla uczniów ryzyka dysleksji lub mających trudności
     w nauce czytania i pisania z kl. I - III  / A. Łańcuchowska-Kościołek, I Rawska/
8. „Wesołe cyferki ” - trening w umiejętności liczenia oraz nauka tabliczki mnożenia w ramach zajęć  grupowych dla dzieci z kl. I – III
     /A. Łańcuchowska-Kościołek/
9. Zajęcia feryjne z logorytmiki i arteterapii / B. Braszczyńska, J. Nitecka /
10. Zajęcia feryjne rozwijające uwagę, pamięć, spostrzegawczość i logiczne myślenie /K. Matras, A. Szwedzik/
11.  „Łamigłówki mądrej główki” - zajęcia feryjne dla dzieci w wieku szkolnym
     /A. Łańcuchowska-Kościołek, I Rawska /

Na terenie szkół i przedszkoli:
1. Przesiewowe badania  logopedyczne / A. Gawlak, E. Tomczuk /
2. Badania przesiewowe słuchu / E. Tomczuk /
3. Warsztaty z logorytmiki i arteterapii „Twórcze zabawy rozwijające” dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkoły podstawowej
     / B. Braszczyńska, J. Nitecka /
4. Zajęcia cykliczne dla dzieci 4-, 5-, 6- letnich w zakresie usprawniania myślenia matematycznego: „Dziecięca matematyka”
     / A. Łańcuchowska-Kościołek, I Rawska /
5. „Bajki logopedyczne” dla dzieci w wieku 5-6 lat / A. Pawlak/
6. „Porozmawiajmy o tolerancji”- zajęcia dla dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz dla uczniów
       klas I-III /K. Klekowska, A. Szwedzik/

ppp, 2019-09-24 11:03:07    

III Pracownia Edukacji Specjalnej, Optymalizacji i Wczesnego Wspomagania Rozwoju

                                                                                                          Osoba do kontaktu: Paulina Wiecha


1. Kompleksowa pomoc dziecku i jego rodzinie w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
2. Całościowa diagnoza dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym.
3. Oddziaływania terapeutyczne wobec dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz jego rodziny.
4. Pomoc merytoryczna w opracowywaniu IPET, WOPF dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
    /K. Matras, A. Szwedzik/.

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI
Na terenie poradni:
1. „Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w szkole masowej - integracja w systemie klasowo - lekcyjnym” - szkolenie /A. Szwedzik, K. Matras/ 
    – grupy min. 15 osób, zapisy w sekretariacie poradni.

Na terenie szkół i przedszkoli:
1. Udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej jako nauczyciel wspomagający dla uczniów z wadą wzroku, słuchu, posiadających orzeczenia.
2. Sieć współpracy Logopedów wg podanych terminów.
3. Konsultacje dla nauczycieli dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej  w pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami.
4. „Uczeń z ASD w szkole ogólnodostępnej” – szkolenie /P. Wiecha/.
5. „Trudności edukacyjne w kontekście zaburzeń integracji sensorycznej” – szkolenie /A. Wiecha/.

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW

Na terenie poradni:
1. Indywidualne konsultacje po przesiewowych badaniach mowy, słuchu, wzroku.

Na terenie przedszkoli:
1. „Rodzicu chcę być samodzielny” – prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym /P. Wiecha/
2. „Gdy moje dziecko nie mówi” – opóźniony rozwój mowy u dzieci i jak sobie z tym radzić /M. Knychalska – Zbierańska/


DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DZIECI


Na terenie szkół i przedszkoli:
1. Badania przesiewowe wzroku, słuchu.
2. Zajęcia z logorytmiki i arteterapii na terenie przedszkoli dla dzieci 5-6 letnich  /B. Braszczyńska, J. Nitecka/.
3. „Języczkowy zawrót głowy” – zajęcia grupowe dla dzieci 3-4 letnich
    /B. Braszczyńska, J. Nitecka/
4. Grupowe zajęcia słuchowo - językowe dla dzieci 5-6 letnich „Dźwięki i słowa – zabawa gotowa” /A. Garbiec, M. Knychalska – Zbierańska/,
5. „Garść radości szczypta złości” zajęcia dla dzieci 5-6 letnich /K. Klekowska, A. Szwedzik/.
6. „W krainie Bajkolandii” zajęcia dla dzieci 5-6 letnich /K. Klekowska, A. Szwedzik/
7. Wspieramy wszechstronny rozwój dziecka - „Sensoryczne Fiku - Miku” - zajęcia grupowe dla dzieci w wieku przedszkolnym
    /A. Wiecha, A. Szczepaniec/.
8. Zajęcia grupowe dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach akcji – „Cała Polska czyta dzieciom” /A. Szczepanie, A. Wiecha/.
9. Zajęcia słuchowo-językowe dla dzieci 3 letnich „Uszy do góry” /A. Garbiec, M. Knychalska-Zbierańska/.


W skład pracowni wchodzą: psycholog, tyflopedagog, surdopedagog, surdologopeda, neurologopeda, logopeda - specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pedagog – rehabilitant, terapeuta SI, fizjoterapeuta, pedagog specjalny.

ppp, 2019-09-24 11:03:07    

IV Pracownia Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego i Wspierania Twórczego Myślenia

                                                                                                 Osoba do kontaktu: Barbara Witalewska

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI

Na terenie poradni:
1. Konsultacje dla zainteresowanych nauczycieli.
2. Sieci współpracy dla pedagogów i psychologów szkolnych.
3. Sieci współpracy dla doradców zawodowych oraz osób prowadzących doradztwo zawodowe na terenie szkół.
Na terenie szkół:
      1. „Mózgi na start” -  szkolenie dla nauczycieli dotyczące  sposobów wspierania   
            koncentracji uwagi i pamięci uczniów. / M.Olejniczak /


DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW

Na terenie poradni:
      1. Konsultacje dla zainteresowanych rodziców.

Na terenie szkół i przedszkoli:
      1. „Mózgi na start” prelekcja dla rodziców na temat sposobów dbania o dobrą kondycję    
            mózgu dziecka. /M.Olejniczak/
      2. „Kariera edukacyjno-zawodowa dziecka”. Prelekcja dla rodziców  uczniów klas VIII  
            spotkanie informacyjno-doradcze. /B.Witalewska, J.Załęcka/
 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DZIECI I MŁODZIEŻY


  Na terenie poradni:
  1. Indywidualna diagnoza predyspozycji, zainteresowań zawodowych uczniów: doradztwo, 
      konsultacje.
  2. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla uczniów kończących szkoły 
      podstawowe i ponadpodstawowe.
  3. Indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów o obniżonych możliwościach 
      intelektualnych: profil zainteresowań zawodowych.
  4. Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna w sprawie m.in:
    a. zatrudnienia młodocianego celem przygotowania zawodowego;
    b. kierowania uczniów do OHP;
    c. pierwszeństwa  w przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej ze względu na problemy
        zdrowotne ograniczające wybór zawodu;
   d. podjęcie nauki w szkole dla dorosłych uczniów niepełnoletnich.
5. Diagnoza uzdolnień – Test Uzdolnień Wielorakich.
6. Terapia pedagogiczna – usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych zaangażowanych
    w proces czytania i pisania.
7. Terapia Metodą Warnkego – usprawnianie funkcji słuchowych i wzrokowych.

Na terenie szkół:
Doradztwo edukacyjno-zawodowe
1. „Od ciekawości do zawodu” zajęcia z orientacji zawodowej klasy I-VI.
2. „WWW, czyli wiem, wybieram, wygrywam” zajęcia z doradztwa zawodowego
    klasy VII, VIII.
3. „Walizka czy plecak” przygotowania do dalszej wędrówki edukacyjnej lub przyszłej 
    pracy – warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
    Testy predyspozycji zawodowych.
    Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.
    Dopiąć swego, czyli jak wyznaczać i osiągać swoje cele.
    Co już wiem o rynku pracy?
    Oczekiwania pracodawców, wymagania rynku pracy.
    Jak dobrze się sprzedać – rozmowa kwalifikacyjna.

Wspieranie twórczego myślenia
1. „Trening kreatywności” - zajęcia rozwijające twórcze myślenie dla uczniów szkół podstawowych:
    klas I – III -  (cykl 4 spotkań z klasą po jednej godzinie). klas IV – VII - cykl 4 spotkań z klasą po jednej godzinie,
    lub spotkania jednorazowe. /B.Witalewska, J.Załęcka/
2. „Mózgi na start”Jak się uczyć efektywnie? zajęcia (dotyczące motywacji, dbania o kondycję mózgu, organizowania pracy) - 
    cykl 2 spotkań  dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. /M.Olejniczak,B.Witalewska, J.Załęcka/

ppp, 2019-09-24 11:03:07    

V Pracownia Diagnozy i Neuroterapii

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO SZKÓŁ
Osoby do kontaktu: Monika Knychalska-Zbierańska, Anna Garbiec


W  roku szkolnym  2019/2020 możemy zrealizować następujące  zajęcia:
• „Mamo, Tato! Sprawdź czy dobrze słyszę!”- profilaktyka higieny słuchu u dzieci
i młodzieży - spotkanie z rodzicami dzieci na pierwszym etapie edukacyjnym ;

• „Pomyśl, posłuchaj, powiedz…”- grupowe zajęcia profilaktyki logopedycznej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Ponadto, na bieżąco odbywają się konsultacje ze specjalistami na terenie Poradni.

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DZIECI I RODZICÓW
Osoby do kontaktu: Jowita Fudala, Magdalena Badowska


• Kompleksowa specjalistyczna diagnoza (neuropsychologiczna, pedagogiczna, neurologopedyczna).
• Zindywidualizowana neuroterapia (z wykorzystaniem m.in. EEG-Biofeedback, Metody Warnkego, Metody Dr Neuronowski i metody RehaCom).
• Terapia pedagogiczna, neurologopedyczna.
• Konsultacje ze specjalistami.

ppp, 2019-09-24 11:03:07