Oferta Poradni 2020/2021

I Pracownia Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Wychowawczych

                                                                                                                                     Osoba do kontaktu: Anna Łoszakiewicz

Forma realizacji działań będzie uzależniona od rozwoju sytuacji epidemicznej
na terenie powiatu radomszczańskiego. 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI

Forma realizacji działań będzie uzależniona od sytuacji społecznej. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
Do uzgodnienia z Liderem Pracowni.


1. Sieć współpracy dla pedagogów i psychologów szkolnych – superwizja pracy wychowawczej /A. Łoszakiewicz/.
2. Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i wychowawców  /A. Łoszakiewicz, B. Łuszczyna, R. Cisłowski, J. Dudek, M. Olejniczak/
3. „Motywowanie uczniów do nauki” /A. Łoszakiewicz, B. Łuszczyna /
4. „Rola nauczyciela w kształtowaniu rozwoju społeczno - emocjonalnego ucznia” /A. Łoszakiewicz, B. Łuszczyna/
5. „STOP dokuczaniu – jak skutecznie działać w sytuacji przemocy rówieśniczej” /A. Łoszakiewicz, B. Łuszczyna/
6. „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów”. Metoda konstruktywnej konfrontacji. /A. Łoszakiewicz/
7. Interwencja w szkole w sytuacji stwierdzenia zachowań samouszkadzających. Szkolenie dla pedagogów
    i psychologów szkolnych
w ramach sieci współpracy. /M. Olejniczak/
8. Pilotażowy program koordynatora współpracy między Poradnią a szkołami, mający na celu wspieranie szkół
    w dbaniu o wysoką
jakość kształcenia i organizowaniu wsparcia psychologiczno– pedagogicznego, obejmujący:
    - wspieranie szkół w ewaluacji działań prowadzonych aktualnie w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
      zasobów i potrzeb szkoły w tym obszarze; wspieranie w planowaniu ewentualnych modyfikacji,
    - diagnozowanie potrzeb grona pedagogicznego szkoły w zakresie współpracy z Poradnią,
    - planowanie narzędzi służących zacieśnianiu i usprawnianiu współpracy,
    - prowadzenie działań doradczych i konsultacji dla nauczycieli na terenie szkoły, w tym z użyciem narzędzi coachingowych.
      /K. Bąbol, M. Olejniczak/.
9. Projekty wychowawcze. /A. Łoszakiewicz, B. Łuszczyna, R. Cisłowski, J. Dudek./

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW

Na terenie poradni:
1. Warsztaty dla rodziców „Zrozumieć dziecko”– cykl 6 spotkań /A. Łoszakiewicz, B. Łuszczyna /.
2. Indywidualne konsultacje psychologiczne dla rodziców /A. Łoszakiewicz, B. Łuszczyna, M. Olejniczak/.
3. Indywidualne konsultacje z pedagogiem /J. Dudek, R. Cisłowski/.
4. Terapia rodzinna /A. Łoszakiewicz, B. Łuszczyna, M. Olejniczak /.

Na terenie szkół i przedszkoli:
1. Prelekcje dla rodziców połączone z konsultacjami indywidualnymi:
­   „Rozwiązywanie problemów wychowawczych” /A. Łoszakiewicz/.
­   „Profilaktyka uzależnień” /A. Łoszakiewicz, R. Cisłowski, J. Dudek, B. Łuszczyna /.
­   „Współpraca rodziców ze szkołą w procesie wychowawczym” /A. Łoszakiewicz, B. Łuszczyna /.
­   „Zagrożenia w Internecie – dzieci w wirtualnym świecie” /B. Łuszczyna J. Dudek, R. Cisłowski/.
­   Kapitalizacja relacji zamiast kija i marchewki. Jak motywować dziecko /M. Olejniczak/.
­   Jak rozmawiać z dzieckiem na trudne tematy. /M. Olejniczak/.
­   „Uspokój mnie dziecko, bo sam(a) nie jestem w stanie tego zrobić.”
   Jak szybko i skutecznie stracić autorytet u własnego dziecka oraz zdolność wpływania na jego zachowania i wybory /M. Olejniczak/.
2. Mediacje w sytuacjach konfliktowych pomiędzy rodzicami i szkołą /A. Łoszakiewicz, R. Cisłowski/.


DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DZIECI I MŁODZIEŻY
Zajęcia mające na celu wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego poprzez:
• rozwijanie kompetencji interpersonalnych
• zwiększanie poczucia własnej wartości
• rozwijanie umiejętności zarządzania własnymi emocjami
• rozwijanie świadomości własnego ciała i umiejętności redukowania napięć w ciele

Na terenie poradni:
1. Indywidualne konsultacje psychologiczne /A. Łoszakiewicz, B. Łuszczyna, M. Olejniczak/.
2. Terapia psychologiczna /A. Łoszakiewicz, B. Łuszczyna M. Olejniczak/.
3. „Trening Zastępowania Agresji” – cykl 30 zajęć warsztatowych grupowych dla uczniów na terenie kształtujących zachowania prospołeczne, eliminujących
 zachowania agresywne oraz rozwijających umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych w sposób asertywny /J. Dudek, B. Łuszczyna, R. Cisłowski/.
4. „Life coaching” – dla młodzieży szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych.
/M. Olejniczak/.

Na terenie szkół:
1. „Trening Zastępowania Agresji” – cykl 10/12 zajęć grupowych dla uczniów na terenie kształtujących zachowania prospołeczne, eliminujących zachowania
agresywne oraz rozwijających umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych w sposób asertywny /J. Dudek, B. Łuszczyna, R. Cisłowski/.
2. „Stres i sposoby radzenia sobie z nim”- dostarczenie podstawowych wiadomości o stresie oraz sposobach radzenia sobie ze stresem – / B. Łuszczyna, J. Dudek, R. Cisłowski, I. Szymanowska/.
3. „Przemoc rówieśnicza” – podniesienie poziomu wiedzy na temat zjawiska przemocy rówieśniczej w świecie realnym i cyberprzestrzeni (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)
/J. Dudek, R. Cisłowski, B. Łuszczyna /.
4. „Profilaktyka uzależnień” – uświadomienie szkodliwości działania środków odurzających na organizm człowieka oraz kształtowanie właściwej postawy wobec używek /R. Cisłowski,
B. Łuszczyna, A. Łoszakiewicz /.
5. „Komunikacja bez przemocy” – kształtowanie umiejętności w zakresie poprawnej komunikacji interpersonalnej /J. Dudek, R. Cisłowski, B. Łuszczyna, D. Sosnowicz /.
6. „Jak bezpiecznie korzystać z Internetu” zajęcia służące zapoznaniu się uczniów
z zagrożeniami związanymi z Internetem, sposobami unikania ich i szukania pomocy
(szkoły podstawowe) /J. Dudek, R. Cisłowski, B. Łuszczyna, D. Sosnowicz /.
7. „Internet bez hejtu” (zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych) celem zajęć jest zwiększenie świadomości dotyczącej problemu obrażania w sieci (szkoły podstawowe
i gimnazja) /J. Dudek, R. Cisłowski, B. Łuszczyna, D. Sosnowicz/.
8. „STOP cyberprzemocy” – przekazanie wiedzy na temat zagrożeń płynących z nadużywania Internetu i komputera. (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) /J. Dudek, R. Cisłowski,
B. Łuszczyna, D. Sosnowicz /.
9. „STOP dokuczaniu” – zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych mające na celu przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej /J. Dudek,
R. Cisłowski, B. Łuszczyna. A Łoszakiewicz /.
10. Stworzeni do rozwoju, czyli dlaczego Henry Ford nie mylił się mówiąc, że „Każdy, kto przestaje się uczyć, jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat.” – zajęcia poruszające kwestię zasadności dbania o swój rozwój poznawczy (45 minut).
/M. Olejniczak/.
11. O myślach i emocjach. Jak się rozwijają i jak podtrzymywane są lęki, depresja
i inne zakłócenia zdrowia psychicznego. Od czego zacząć, by sobie pomóc.
/M. Olejniczak/
12. Po prostu smutek czy już depresja? Co pomaga, a co szkodzi?/M. Olejniczak/
13. „Było sobie ciało” – zajęcia dla młodzieży mające na celu rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia na temat współczesnych wzorców kulturowych dotyczących cielesności, profilaktyka zakłóceń rozwoju wynikających z odczuwania przez młodzież rozbieżności między ja realnym a idealnym (45 minut). /M. Olejniczak/.
14. „Radość wspólnej zabawy”. Promowanie zdrowego stylu życia. /, A. Łoszakiewicz/.
15. Inna tematyka do uzgodnienia z liderem Pracowni Profilaktyki – A. Łoszakiewicz.


Zapraszamy do obserwowania naszej działalności na stronie Facebooka STER

ppp, 2020-10-01 08:21:15    

II Pracownia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży

                                                                                                                                   Osoba do kontaktu: Ewa Tomczuk

Forma realizacji działań będzie uzależniona od rozwoju sytuacji epidemicznej
na terenie powiatu radomszczańskiego.

 
DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI

Na terenie poradni:
1.    Postdiagnostyczne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne - wspieranie nauczycieli w pracy z uczniami mającymi
       specyficzne i niespecyficzne trudności w uczeniu się.
2.    Postdiagnostyczne konsultacje logopedyczne - wspieranie nauczycieli w efektywnym dostosowaniu wymagań edukacyjnych
       do potrzeb dzieci i młodzieży.
3.    Konsultacje: „Efektywność kształcenia uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna oraz ze specyficznymi trudnościami
                           w uczeniu się” /A. Szwedzik, K. Matras/
4.    Prowadzenie Sieci Współpracy Logopedów /J. Nitecka/
5.    Prowadzenie Sieci Współpracy Terapeutów Pedagogicznych /I. Rawska A. Łańcuchowska-Kościołek, I. Szymanowska/
6.    Konsultacje dla nauczycieli uczących dzieci z zaburzeniami płynności mowy /E. Tomczuk/

Na terenie szkół i przedszkoli/poradni:
1.    Szkolenie Rady Pedagogicznej: „Uczeń jąkający się” /E. Tomczuk/

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW

Na terenie poradni:
1.     Konsultacje postdiagnostyczne.
2.     Wskazówki i instruktaż do pracy w domu dzieci objętych terapią.
3.     Konsultacje dotyczące zaburzeń słuchu i problemów z płynnością mowy / E. Tomczuk /

Na terenie szkół i przedszkoli/poradni:
1.    Prelekcja: „Moje dziecko ma wadę wymowy – jak mogę mu pomóc”     /E. Tomczuk/
2.    Indywidualne konsultacje dla rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych na terenie placówek.

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DZIECI I MŁODZIEŻY

Na terenie poradni:
1.    Diagnoza pedagogiczna, psychologiczna i logopedyczna.
2.    Terapia pedagogiczna - usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych i poznawczych, doskonalenie techniki czytania,
       pisania i liczenia, rozwijanie kompetencji czytelniczych.
3.    Terapia psychologiczna indywidualna i rodzinna.
4.    Terapia logopedyczna - korekcja wad wymowy, stymulacja rozwoju mowy biernej i czynnej u małych dzieci
       i z niepełnosprawnościami.
5.    Terapia logopedyczna zaburzeń płynności mowy – zajęcia indywidualne
6.    Terapia logopedyczna pośrednia – profilaktyka jąkania
7.    Trening matematyczny wg programu edukacyjno – terapeutycznego „Ortograffiti – matematyka bez trudności” dla klas IV – VI
       – zajęcia indywidualne.
8.    „Ortograffiti z Bratkiem” - zajęcia dla uczniów ryzyka dysleksji lub mających trudności w nauce czytania i pisania
        z kl. I - III / A. Łańcuchowska-Kościołek, I Rawska/
9.    „Wesołe cyferki ” - trening w umiejętności liczenia oraz nauka tabliczki mnożenia w ramach zajęć grupowych dla dzieci
        z kl. I – III /A. Łańcuchowska-Kościołek/
10.    Zajęcia feryjne dla dzieci 4-, 5-, 6- letnich w zakresie usprawniania myślenia matematycznego: „Dziecięca matematyka”
        /A. Łańcuchowska-Kościołek, I Rawska/
11.    Zajęcia feryjne z logorytmiki i arteterapii /B. Braszczyńska, J.Nitecka/
12.    Zajęcia feryjne rozwijające uwagę, pamięć, spostrzegawczość i logiczne myślenie /K. Matras, A. Szwedzik/
13.    „Łamigłówki mądrej główki” - zajęcia feryjne dla dzieci w wieku szkolnym /A. Łańcuchowska-Kościołek, I. Rawska /

Na terenie szkół i przedszkoli/poradni:
1.    Przesiewowe badania logopedyczne / A. Pawlak, E. Tomczuk /
2.    Warsztaty z logorytmiki i arteterapii „Twórcze zabawy rozwijające” dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkoły   
       podstawowej /B.Braszczyńska, J. Nitecka /
3.    „Bajki logopedyczne” dla dzieci w wieku 5-6 lat / A. Pawlak/
4.    „Porozmawiajmy o tolerancji”- zajęcia dla dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
      oraz dla uczniów klas I-III /K. Klekowska/


ppp, 2020-10-01 09:49:30    

III Pracownia Edukacji Specjalnej, Optymalizacji i Wczesnego Wspomagania Rozwoju

                                                                                                                                   Osoba do kontaktu: Paulina Wiecha

Forma realizacji działań będzie uzależniona od rozwoju sytuacji epidemicznej
na terenie powiatu radomszczańskiego.

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI

Na terenie poradni:
1.    „Wybiórczość pokarmowa w ujęciu logopedycznym” – online /M.Budkowska/
2.    Pomoc merytoryczna w opracowywaniu IPET, WOPF dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie
       kształcenia specjalnego
/K. Matras, A. Szwedzik/.
3.    Konsultacje tematyczne „Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w szkole masowej - integracja w systemie
       klasowo
lekcyjnym” - szkolenie /A. Szwedzik, K. Matras/
4.    „Uczeń z ASD w szkole ogólnodostępnej” – szkolenie /P. Wiecha/.
5.    „Trudności edukacyjne w kontekście zaburzeń integracji sensorycznej”szkolenie /A. Wiecha/
6.    Sieć współpracy Logopedów wg podanych terminów.
7.    Konsultacje dla nauczycieli dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami.

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW
1.    Artykuły – biuletyn zamieszczane na stronie internetowej Poradni:
      „Komunikacja w rodzinie – co nas łączy a co dzieli”,
      „Gry zawierające przemoc i ich negatywny wpływ na rozwój dzieci”
2.    Wspieranie rozwoju małego dziecka na stronie internetowej Poradni – okiem logopedy, psychologa, pedagoga,
       fizjoterapeuty, rehabilitanta

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DZIECI

Na terenie poradni:
1.    Kompleksowa pomoc dziecku i jego rodzinie posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
2.    Całościowa diagnoza dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym – psychologiczna, pedagogiczna, logiczna,
       wzroku, słuchu, rehabilitacyjna.
3.    Oddziaływania terapeutyczne wobec dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz jego rodziny.
4.    „Garść radości szczypta złości” zajęcia dla dzieci 5-6 letnich /K. Klekowska, A. Szwedzik/
5.    „W krainie Bajkolandii” zajęcia dla dzieci 5-6 letnich /K. Klekowska, A. Szwedzik/
6.    Wspieramy wszechstronny rozwój dziecka - „Sensoryczne Fiku - Miku” - zajęcia grupowe dla dzieci w wieku przedszkolnym
       /A. Wiecha, A. Szczepaniec/.
7.    Zajęcia warsztatowe z arteterapii i muzykoterapii dla dzieci w wieku przedszkolnym /I.Szymanowska, A. Garbiec/

W skład pracowni wchodzą: psycholog, tyflopedagog, surdopedagog, surdologopeda, neurologopeda, logopeda - specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pedagog – rehabilitant, terapeuta SI, fizjoterapeuta, pedagog specjalny.

ppp, 2020-10-01 10:05:50    

IV Pracownia Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego i Wspierania Twórczego Myślenia

                                                                                                                            Osoba do kontaktu: Barbara Witalewska   

Forma realizacji działań będzie uzależniona od rozwoju sytuacji epidemicznej
na terenie powiatu radomszczańskiego.


DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI


Na terenie poradni:
1. Konsultacje dla zainteresowanych nauczycieli.
2. Sieci współpracy dla pedagogów i psychologów szkolnych.
3. Sieci współpracy dla doradców zawodowych oraz osób prowadzących doradztwo zawodowe na terenie szkół.
4. Szkolenie w formie stacjonarnej lub zdalnej z pakietem materiałów do wykorzystania we własnej praktyce dydaktycznej -   
    Zaczynaj od nauczenia ich uczenia się - /M. Olejniczak/.

5. Publikowanie sukcesywnie online serii krótkich filmów prezentujących naukowo udowodnione sposoby efektywnego uczenia się –
   do wykorzystania w trakcie godzin wychowawczych i/lub indywidualnie przez uczniów w domu - /M. Olejniczak/.DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW

Na terenie poradni:
      1. Konsultacje dla zainteresowanych rodziców.

Na terenie szkół i przedszkoli:
      1. „Mózgi na start” prelekcja dla rodziców na temat sposobów dbania o dobrą kondycję mózgu dziecka. /M.Olejniczak/
      2. „Kariera edukacyjno-zawodowa dziecka”. Prelekcja dla rodziców  uczniów klas VIII   
           spotkanie informacyjno-doradcze. /B.Witalewska, J.Załęcka/
 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DZIECI I MŁODZIEŻY

Na terenie poradni:
  1. Indywidualna diagnoza predyspozycji, zainteresowań zawodowych uczniów: doradztwo, konsultacje.
  2. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla uczniów kończących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
  3. Indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów o obniżonych możliwościach intelektualnych: profil zainteresowań zawodowych.
  4. Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna w sprawie m.in:
    a. zatrudnienia młodocianego celem przygotowania zawodowego;
    b. kierowania uczniów do OHP;
    c. pierwszeństwa  w przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej ze względu na problemy zdrowotne ograniczające wybór zawodu;
    d. podjęcie nauki w szkole dla dorosłych uczniów niepełnoletnich.
 5. Diagnoza uzdolnień – Test Uzdolnień Wielorakich.
 6. Terapia pedagogiczna – usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych zaangażowanych w proces czytania i pisania.
 7. Terapia Metodą Warnkego – usprawnianie funkcji słuchowych i wzrokowych.

Na terenie szkół:
Doradztwo edukacyjno-zawodowe
1. „Od ciekawości do zawodu” zajęcia z orientacji zawodowej klasy I-VI.
2. „WWW, czyli wiem, wybieram, wygrywam” zajęcia z doradztwa zawodowego klasy VII, VIII.
3. „Walizka czy plecak” przygotowania do dalszej wędrówki edukacyjnej lub przyszłej pracy – warsztaty dla uczniów szkół
    ponadpodstawowych.

    Testy predyspozycji zawodowych.
    Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.
    Dopiąć swego, czyli jak wyznaczać i osiągać swoje cele.
    Co już wiem o rynku pracy?
    Oczekiwania pracodawców, wymagania rynku pracy.
    Jak dobrze się sprzedać – rozmowa kwalifikacyjna.

Wspieranie twórczego myślenia
1. „Trening kreatywności” - zajęcia rozwijające twórcze myślenie dla uczniów szkół podstawowych:
      klas I – III -  (cykl 4 spotkań z klasą po jednej godzinie).
      klas IV – VII - cykl 4 spotkań z klasą po jednej godzinie, lub spotkania jednorazowe.     
     /B.Witalewska, J.Załęcka/

2. „Mózgi na start” – Jak się uczyć efektywnie? zajęcia (dot. motywacji, dbania o kondycję mózgu, organizowania pracy)
    -  cykl 2 spotkań  dla uczniów klas IV-VIII 
szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.
     /B.Witalewska, J.Załęcka/

ppp, 2020-10-01 10:22:24    

V Pracownia Diagnozy i Neuroterapii

                                                                                                           Osoby do kontaktu: Jowita Fudala, Magdalena Badowska

Forma realizacji działań będzie uzależniona od rozwoju sytuacji epidemicznej
na terenie powiatu radomszczańskiego

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DZIECI I RODZICÓW


•    Kompleksowa specjalistyczna diagnoza:
     - neuropsychologiczna,
     - pedagogiczna,
     - neurologopedyczna.


•    Zindywidualizowana neuroterapia z wykorzystaniem m.in:
      - EEG-Biofeedback,
      - Metody Warnkego,
      - Metody Dr Neuronowski,
      - Metody RehaCom.

•    Terapia pedagogiczna, neurologopedyczna.

•    Konsultacje ze specjalistami.


ppp, 2020-10-01 10:38:40