Oferta Poradni 2021-2022

I Pracownia Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Wychowawczych

Osoba do kontaktu: Anna Łoszakiewicz

Forma realizacji działań będzie uzależniona od rozwoju sytuacji epidemicznej na terenie powiatu radomszczańskiego. 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI

Forma realizacji działań będzie uzależniona od sytuacji społecznej. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
Do uzgodnienia z Liderem Pracowni.


1. Sieć współpracy dla pedagogów i psychologów szkolnych – superwizja pracy wychowawczej.
2. Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i wychowawców.
3. Projekty wychowawcze.
4. Szkolenia dla nauczycieli:  
   - Motywowanie uczniów do nauki.
   - STOP dokuczaniu – jak skutecznie działać w sytuacji przemocy rówieśniczej.
   - Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów. Metoda konstruktywnej konfrontacji.
   - Interwencja w szkole w sytuacji stwierdzenia zachowań samouszkadzających.                                                        
   - Zaburzenia zachowania i emocji. Kiedy i jak reagować.
  
- ABC trudnego zachowania ucznia.
  
- Jak wspierać dziecko, które się boi (nauczyciele młodszych dzieci - przedszkole, szkoła podstawowa kl. 1-3).
   - Jak wspierać małe dziecko w regulacji emocji (nauczyciele młodszych dzieci - przedszole,szkoła podstawowa kl. 1-3).                                                                                                                                                                                           
5. Koordynowanie współpracy między Poradnią a szkołami, mający na celu wspieranie szkół w dbaniu o wysoką jakość kształcenia i organizowaniu wsparcia psychologiczno– pedagogicznego, obejmujący:
    - wspieranie szkół w ewaluacji działań prowadzonych aktualnie w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
      zasobów i potrzeb szkoły w tym obszarze; wspieranie w planowaniu ewentualnych modyfikacji,
    - diagnozowanie potrzeb grona pedagogicznego szkoły w zakresie współpracy z Poradnią,
    - planowanie narzędzi służących zacieśnianiu i usprawnianiu współpracy,
    - prowadzenie działań doradczych i konsultacji dla nauczycieli na terenie szkoły, w tym z użyciem narzędzi coachingowych.
    

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW

Na terenie poradni:
1. Warsztaty dla rodziców „Zrozumieć dziecko”– cykl 6 spotkań.
2. Indywidualne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla rodziców.
3. Terapia rodzinna.

Na terenie szkół i przedszkoli:
1. Prelekcje dla rodziców połączone z konsultacjami indywidualnymi:
­   - Jak rozmawiać z dzieckiem na trudne tematy. 
­   - Uspokój mnie dziecko, bo sam(a) nie jestem w stanie tego zrobić. O tym, dlaczego twoja reaktywność emocjonalna utrudnia budowanie dobrej relacji
      z dzieckiem oraz odbiera radość z rodzicielstwa.
   - Wychowanie bez kar i nagród.
   - Jak pomagać dziecku w oswajaniu lęków i zmartwień. Czy mamy wpływ na lepsze radzenie sobie ze stresem przez nasze dzieci.
   - Jak wspierać dziecko, które się boi. Regulacja emocji
(dla rodziców dzieci przedszkolnych).
   - Kapitalizacja relacji zamiast kija i marchewki. Jak motywować dziecko.
   - Fonoholizm. Uzależnienia od czynności u dzieci i młodzieży.
   - Profilaktyka uzależnień.                                          

­   - Zagrożenia w Internecie – dzieci w wirtualnym świecie.                                                                                             
­   - Zaburzenia zachowania i emocji. Kiedy i jak reagować.
­   
2. Mediacje w sytuacjach konfliktowych pomiędzy rodzicami i szkołą.


DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DZIECI I MŁODZIEŻY
Zajęcia mające na celu wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego poprzez:
• rozwijanie kompetencji interpersonalnych,
• zwiększanie poczucia własnej wartości,
• rozwijanie umiejętności zarządzania własnymi emocjami,
• rozwijanie świadomości własnego ciała i umiejętności redukowania napięć w ciele,
• zapoznanie ze zdrowymi formami spędzania wolnego czasu,
• kształtowanie umiejetności bezpiecznego korzystania z nowych technologii,
• uświadomienie szkodliwości działania środków odurzających na organizm człowieka oraz kształtowanie właściwej postawy wobec używek.                                                                  

Na terenie poradni:
1. Indywidualne konsultacje psychologiczne.
2. Terapia psychologiczna.

Na terenie szkół:
1. Radość wspólnej zabawy - promowanie zdrowego stylu życia.
2. Tolerancja w relacjach społecznych.
3. O myślach i emocjach. Jak się rozwijają i jak podtrzymywane są lęki, depresja i inne zakłócenia zdrowia psychicznego. Od czego zacząć, by sobie pomóc.
4. Po prostu smutek czy już depresja? Co pomaga, a co szkodzi?
5. O dobrych relacjach z drugim człowiekiem. czyli trochę o skutecznej komunikacji.
6. Stres i sposoby radzenia sobie z nim- dostarczenie podstawowych wiadomości o stresie oraz sposobach radzenia sobie ze stresem.
7. Profilaktyka uzależnień.
8. Komunikacja bez przemocy – kształtowanie umiejętności w zakresie poprawnej komunikacji interpersonalnej (szkoły podstawowe).
9. Jak bezpiecznie korzystać z Internetu - zajęcia służące zapoznaniu się uczniów z zagrożeniami związanymi z Internetem, sposobami unikania ich i szukania pomocy (szkoły podstawowe).
10. Internet bez hejtu - celem zajęć jest zwiększenie świadomości dotyczącej problemu obrażania w sieci (szkoły podstawowe
i ponadpodstawowe).
11. STOP cyberprzemocy – przekazanie wiedzy na temat zagrożeń płynących z nadużywania Internetu i komputera. (szkoły ponadpodstawowe).
12. STOP dokuczaniu – zajęcia mające na celu przeciwdziałanieprzemocy rówieśniczej (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe).
13. Stworzeni do rozwoju, czyli dlaczego Henry Ford nie mylił się mówiąc, że "Każdy, kto przestaje się uczyć, jest stary, bez względu na to,
czy ma 20 czy 80 lat"
-zajęcia poruszające kwestię zasadności dbania o swój rozwój poznawczy.
14. Było sobie ciało – zajęcia dla młodzieży mające na celu rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia na temat współczesnych wzorców kulturowych dotyczących cielesności, profilaktyka zakłóceń rozwoju wynikających z odczuwania przez młodzież rozbieżności między ja realnym a idealnym.
15. Trening Zastępowania Agresji – cykl 10/12 zajęć grupowych dla uczniów kształtujących zachowania prospołeczne, eliminujących zachowania agresywne oraz rozwijających umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych w sposób asertywny.   
16. Działania wynikające z bieżących potrzeb szkół i placówek (np. konkursy, panele dyskusyjne itp.)
17. Inna tematyka do uzgodnienia z liderem Pracowni Profilaktyki.                                            


Zapraszamy do obserwowania naszej działalności na stronie Facebook STER >tutaj<

ppp, 2021-10-01 10:16:56    

II Pracownia Wspierania Rozwoju Dzieci i Mlodzieży

Osoba do kontaktu: Ewa Tomczuk

Forma realizacji działań będzie uzależniona od rozwoju sytuacji epidemicznej na terenie powiatu radomszczańskiego.

 
DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI

Na terenie poradni:
1.    Konsultacje psychologiczne i pedagogiczne - wspieranie nauczycieli w pracy z uczniami mającymi specyficzne i niespecyficzne trudności w uczeniu się.
2.    Konsultacje logopedyczne - wspieranie nauczycieli w efektywnym dostosowaniu wymagań edukacyjnych do potrzeb dzieci i młodzieży.
3.    Konsultacje: „Efektywność kształcenia uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się” /A. Szwedzik, K. Matras/
4.    Prowadzenie Sieci Współpracy Logopedów /J. Nitecka/
5.    Prowadzenie Sieci Współpracy Terapeutów Pedagogicznych /I. Rawska A. Łańcuchowska-Kościołek, I. Szymanowska/
6.    Konsultacje dla nauczycieli uczących dzieci z zaburzeniami płynności mowy /E. Tomczuk/

Na terenie szkół i przedszkoli/poradni:
1.    Szkolenie Rady Pedagogicznej: „Uczeń jąkający się” /E. Tomczuk/

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW

Na terenie poradni:
1.     Konsultacje postdiagnostyczne.
2.     Wskazówki i instruktaż do pracy w domu dzieci objętych terapią.
3.     Konsultacje dotyczące zaburzeń słuchu i problemów z płynnością mowy / E. Tomczuk /

Na terenie szkół i przedszkoli/poradni:
1.    Prelekcja: „Moje dziecko ma wadę wymowy – jak mogę mu pomóc”     /E. Tomczuk/
2.    Indywidualne konsultacje dla rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych na terenie placówek.

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DZIECI I MŁODZIEŻY

Na terenie poradni:
1.    Diagnoza pedagogiczna, psychologiczna i logopedyczna.
2.    Terapia pedagogiczna - usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych i poznawczych, doskonalenie techniki czytania,
       pisania i liczenia, rozwijanie kompetencji czytelniczych.
3.    Terapia psychologiczna indywidualna i rodzinna.
4.    Terapia logopedyczna - korekcja wad wymowy, stymulacja rozwoju mowy biernej i czynnej u małych dzieci i z niepełnosprawnościami.
5.    Terapia logopedyczna zaburzeń płynności mowy – zajęcia indywidualne.
6.    Terapia logopedyczna pośrednia – profilaktyka jąkania.
7.    Trening matematyczny wg programu edukacyjno – terapeutycznego „Ortograffiti – matematyka bez trudności” dla klas IV – VI – zajęcia indywidualne.
8.    „Ortograffiti z Bratkiem” - zajęcia dla uczniów ryzyka dysleksji lub mających trudności w nauce czytania i pisania
        z kl. I - III / A. Łańcuchowska-Kościołek, I Rawska/
9.     Zajęcia feryjne z logorytmiki i arteterapii /B. Braszczyńska, J.Nitecka/
10.   Zajęcia feryjne rozwijające uwagę, pamięć, spostrzegawczość i logiczne myślenie /K. Matras, A. Szwedzik/
11.    „Łamigłówki mądrej główki” - zajęcia feryjne dla dzieci w wieku szkolnym /A. Łańcuchowska-Kościołek, I. Rawska /

Na terenie szkół i przedszkoli/poradni:
1.    Pedagogiczne badania przesiewowe uczniów kl.III (II semestr) / K.Matras, J.Załęcka /
2.    Warsztaty z logorytmiki i arteterapii „Twórcze zabawy rozwijające” dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkoły   
       podstawowej /B.Braszczyńska, J. Nitecka /
3.    Zajęcia dla dzieci 4,- 5,- 6,-letnich w zakresie usprawniania myślenia matematycznego:„Dziecięca matematyka” /A.Łańcuchowska-Kościołek, I.Rawska/

Wsparcie udzielane na terenie poradni i przedszkoli zależne jest od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju.

ppp, 2021-10-01 11:55:10    

III Pracownia Edukacji Specjalnej, Optymalizacji i Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Osoba do kontaktu: Joanna Nitecka

Forma realizacji działań będzie uzależniona od rozwoju sytuacji epidemicznej
na terenie powiatu radomszczańskiego.

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI

Na terenie poradni:   
1.    Pomoc merytoryczna w opracowywaniu IPET, WOPF dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie
       kształcenia specjalnego /K. Matras, A. Szwedzik/.
2.    Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w szkole masowej - integracja w systemie
       klasowo
lekcyjnym - szkolenie /A. Szwedzik, K. Matras/
3.    Sieć współpracy Logopedów wg podanych terminów.
4.    Konsultacje dla nauczycieli dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami.

Na terenie szkół i przedszkoli:

1.   "Uczeń z ASD w szkole ogólnodostępnej" - szkolenie /P.Wiecha/
2.    Udział w pracach Komisji Egzaminacyjnejnauczyciela specjalisty dla uczniów z wadą wzroku, słuchu, posiadających orzeczenia.                                                                                          

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW                                                                                                                             

Na terenie poradni:
1.    Kompleksowa pomoc dziecku i jego rodzinie posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
2.    Całościowa diagnoza dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym.
3.    Oddziaływania terapeutyczne wobec dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz jego rodziny.

Na terenie szkół i przedszkoli:

1. "Rodzicu chcę byćsamodzielny" - pralekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym /P.Wiecha/.                                                                                         
DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DZIECI

Na terenie poradni:
1.    Trening Umiejętności Społecznych TUS / A.Szwedzik, K.Klekowska/.
2.    Zajęcia warsztatowe muzykoterapii z elementami TUS / I.Szymanowska, A.Pawlak/

Na terenie szkół i przedszkoli:
1. Zajęcia z logorytmiki i arteterapii dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / J.Nitecka, B.Braszczyńska/.
2. Zajęcia logopedyczne z elementami jogi "Logojoga" dla dzieci w wieku przedszkolnym / E.Bogacz, A.Szczepaniec/.

W skład pracowni wchodzą: psycholog, tyflopedagog, surdopedagog, surdologopeda, neurologopeda, logopeda - specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pedagog – rehabilitant, terapeuta SI, fizjoterapeuta, pedagog specjalny.

ppp, 2021-10-01 12:15:31    

IV Pracownia Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego i Wspierania Twórczego Myślenia

Osoba do kontaktu: Barbara Witalewska   

Forma realizacji działań będzie uzależniona od rozwoju sytuacji epidemicznej
na terenie powiatu radomszczańskiego.


DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI


Na terenie poradni:
1. Konsultacje dla zainteresowanych nauczycieli.
2. Sieci współpracy dla pedagogów i psychologów szkolnych (konsultacyjno-informacyjna).
3. Sieci współpracy dla doradców zawodowych oraz osób prowadzących doradztwo zawodowe na terenie szkół.
4. Szkolenie w formie stacjonarnej lub zdalnej z pakietem materiałów do wykorzystania we własnej praktyce dydaktycznej -   
    Zaczynaj od nauczenia ich uczenia się - /M. Gabryś/.

5. Publikowanie sukcesywnie online serii krótkich filmów prezentujących naukowo udowodnione sposoby efektywnego uczenia się –
   do wykorzystania w trakcie godzin wychowawczych i/lub indywidualnie przez uczniów w domu - /M. Gabryś/.DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW

Na terenie poradni:
      1. Konsultacje dla zainteresowanych rodziców.

Na terenie szkół i przedszkoli:
      1. „Kariera edukacyjno-zawodowa dziecka”. Prelekcja dla rodziców  uczniów klas VIII   
           spotkanie informacyjno-doradcze. /B.Witalewska, J.Załęcka/
 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DZIECI I MŁODZIEŻY

Na terenie poradni:
  1. Indywidualna diagnoza predyspozycji, zainteresowań zawodowych uczniów: doradztwo, konsultacje.
  2. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla uczniów kończących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
  3. Indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów o obniżonych możliwościach intelektualnych: profil zainteresowań zawodowych.
  4. Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna w sprawie m.in:
    a. zatrudnienia młodocianego celem przygotowania zawodowego;
    b. kierowania uczniów do OHP;
    c. pierwszeństwa  w przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej ze względu na problemy zdrowotne ograniczające wybór zawodu;
    d. podjęcie nauki w szkole dla dorosłych uczniów niepełnoletnich.
 5. Terapia pedagogiczna – usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych zaangażowanych w proces czytania i pisania.
 6. Terapia Metodą Warnkego – usprawnianie funkcji słuchowych i wzrokowych.

Na terenie szkół:
Doradztwo edukacyjno-zawodowe
1. „Od ciekawości do zawodu” zajęcia z orientacji zawodowej klasy I-VI.
2. „WWW, czyli wiem, wybieram, wygrywam” zajęcia z doradztwa zawodowego klasy VII, VIII.
3. „Walizka czy plecak” przygotowania do dalszej wędrówki edukacyjnej lub przyszłej pracy – warsztaty dla uczniów szkół
    ponadpodstawowych.

    Testy predyspozycji zawodowych.
    Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.
    Dopiąć swego, czyli jak wyznaczać i osiągać swoje cele.
    Co już wiem o rynku pracy?
    Oczekiwania pracodawców, wymagania rynku pracy.
    Jak dobrze się sprzedać – rozmowa kwalifikacyjna.

Wspieranie twórczego myślenia
1. „Trening kreatywności” - zajęcia rozwijające twórcze myślenie dla uczniów szkół podstawowych:
      klas I – III -  (cykl 4 spotkań z klasą po jednej godzinie).
      klas IV – VII - cykl 4 spotkań z klasą po jednej godzinie, lub spotkania jednorazowe.     
     /B.Witalewska, J.Załęcka/

2. „Mózgi na start” – Jak się uczyć efektywnie? zajęcia (dot. motywacji, dbania o kondycję mózgu, organizowania pracy)
    -  cykl 2 spotkań  dla uczniów klas IV-VIII 
szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.
     /B.Witalewska, J.Załęcka/

3. Zajęcia reintegracyjne "Jak dobrze się znać" realizowane do grudnia 2021 r.

Wsparcie będzie udzielane w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej.

ppp, 2021-10-01 12:44:58    

V Pracownia Diagnozy i Neuroterapii

Osoby do kontaktu: Jowita Fudala, Magdalena Badowska

Forma realizacji działań będzie uzależniona od rozwoju sytuacji epidemicznej
na terenie powiatu radomszczańskiego

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DZIECI I RODZICÓW


•    Kompleksowa specjalistyczna diagnoza:
     - neuropsychologiczna,
     - pedagogiczna,
     - neurologopedyczna.


•    Zindywidualizowana neuroterapia z wykorzystaniem m.in:
      - EEG-Biofeedback,
      - Metody Warnkego,
      - Metody Dr Neuronowski,
      - Metody RehaCom
      - Metody Tomatisa


•    Terapia pedagogiczna, neurologopedyczna.

•    Konsultacje ze specjalistami.

ppp, 2021-10-01 12:57:10