Oferta Poradni 2022-23

I PRACOWNIA PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH

Osoba do kontaktu: Anna Łoszakiewicz                               

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI

Forma realizacji działań będzie uzależniona od sytuacji społecznej. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Do uzgodnienia z Liderem Pracowni.

 1. Sieć współpracy dla pedagogów i psychologów szkolnych - superwizja pracy wychowawczej.
 2. Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i wychowawców.
 3. Projekty wychowawcze.
 4. Warsztaty dla nauczycieli na terenie Poradni.
 5. Szkolenia dla nauczycieli na terenie szkół:
 • STOP dokuczaniu – jak skutecznie działać w sytuacji przemocy rówieśniczej.
 • Profilaktyka przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.
 • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów. Metoda konstruktywnej konfrontacji.
 • Interwencja w szkole w sytuacji stwierdzenia zachowań samouszkadzających.
 • Zaburzenia zachowania i emocji. Kiedy i jak reagować.
 • ABC trudnego zachowania ucznia.
 • Jak wspierać małe dziecko w regulacji emocji (nauczyciele młodszych dzieci - przedszkole, szkoła podstawowa kl. 1-3).

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW

Na terenie poradni:

 1. Warsztaty dla rodziców „Zrozumieć dziecko” – cykl 6 spotkań.
 2. Indywidualne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla rodziców.
 3. Terapia rodzinna.

Na terenie szkół i przedszkoli:

 1. Prelekcje dla rodziców połączone z konsultacjami indywidualnymi:
 • Jak rozmawiać z dzieckiem na trudne tematy.
 • Wychowanie bez kar i nagród.
 • Jak pomagać dziecku w oswajaniu lęków i zmartwień. Czy mamy wpływ na lepsze radzenie sobie ze stresem przez nasze dzieci.
 • Jak wspierać dziecko, które się boi. Regulacja emocji (dla rodziców dzieci przedszkolnych).
 • Kapitalizacja relacji zamiast kija i marchewki. Jak motywować dziecko.
 • Zaburzenia zachowania i emocji. Kiedy i jak reagować.
 1. Mediacje w sytuacjach konfliktowych pomiędzy rodzicami i szkołą.


DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DZIECI I MŁODZIEŻY

Na terenie poradni:

 1. Indywidualne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne.
 2. Terapia psychologiczna.

Na terenie szkół:

 1. Radość wspólnej zabawy - promowanie zdrowego stylu życia.
 2. Tolerancja w relacjach społecznych.
 3. O dobrych relacjach z drugim człowiekiem. Czyli trochę o skutecznej komunikacji.
 4. Stres i sposoby radzenia sobie z nim - dostarczenie podstawowych wiadomości o stresie oraz sposobach radzenia sobie ze stresem.
 5. Profilaktyka uzależnień.
 6. Komunikacja bez przemocy - kształtowanie umiejętności w zakresie poprawnej komunikacji interpersonalnej.
 7. Jak bezpiecznie korzystać z Internetu - zajęcia służące zapoznaniu uczniów z zagrożeniami związanymi z Internetem, sposobami unikania ich i szukania pomocy.
 8. STOP dokuczaniu - zajęcia mające na celu przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej.
 9. O myślach i emocjach. Jak się rozwijają i jak podtrzymywane są lęki, depresja i inne zakłócenia zdrowia psychicznego. Od czego zacząć, by sobie pomóc.
 10. Po prostu smutek czy już depresja? Co pomaga, a co szkodzi?
 11. Było sobie ciało - zajęcia dla młodzieży mające na celu rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia na temat współczesnych wzorców kulturowych, dotyczących cielesności, profilaktyka zakłóceń rozwoju, wynikających z odczuwania przez młodzież rozbieżności między ja realnym a idealnym (45 minut).
 12. Na tropie emocji – cykl 4 zajęć grupowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, wspomagających rozwój emocjonalny dzieci.
 13. Trening Zastępowania Agresji – cykl 5 zajęć grupowych dla uczniów kształtujących zachowania prospołeczne, eliminujących zachowania agresywne oraz rozwijających umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w sposób asertywny.
 14. Działania wynikające z bieżących potrzeb szkół i placówek (np. konkursy, panele dyskusyjne itp.)
 15. Inna tematyka do uzgodnienia z liderem Pracowni Profilaktyki.

 Zapraszamy do obserwowania naszej działalności na stronie Facebooka - STER

ppp, 2022-10-06 10:26:55    

II PRACOWNIA WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

Osoba do kontaktu: Ewa Tomczuk

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI

Na terenie poradni:

 1. Postdiagnostyczne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne - wspieranie nauczycieli
  w pracy z uczniami mającymi specyficzne i niespecyficzne trudności w uczeniu się.
 2. Postdiagnostyczne konsultacje logopedyczne - wspieranie nauczycieli w efektywnym dostosowaniu wymagań edukacyjnych do potrzeb dzieci i młodzieży.
 3. Konsultacje: „Efektywność kształcenia uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się” /A. Szwedzik, K. Matras/.
 4. Prowadzenie Sieci Współpracy Logopedów /J. Nitecka/.
 5. Konsultacje dla nauczycieli uczących dzieci z zaburzeniami płynności mowy

      /E. Tomczuk/.

Na terenie szkół i przedszkoli/poradni:

 1. Szkolenie Rady Pedagogicznej: „Uczeń jąkający się – istota i terapia jąkania” /E. Tomczuk/.

 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW

Na terenie poradni:

 1. Konsultacje postdiagnostyczne.
 2. Wskazówki i instruktaż do pracy w domu dzieci objętych terapią.
 3. Konsultacje dotyczące zaburzeń słuchu i problemów z płynnością mowy / E. Tomczuk /

Na terenie szkół i przedszkoli/poradni:

 1. Prelekcja: „Moje dziecko ma wadę wymowy – jak mogę mu pomóc” /E. Tomczuk/
 2. Indywidualne konsultacje dla rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych na terenie placówek.

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DZIECI I MŁODZIEŻY

Na terenie poradni:

 1. Diagnoza pedagogiczna, psychologiczna i logopedyczna.
     Terapia pedagogiczna - usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych
         i poznawczych, doskonalenie techniki czytania, pisania i liczenia, rozwijanie
         kompetencji czytelniczych.
   3.   Terapia psychologiczna indywidualna i rodzinna.
   4.   Terapia logopedyczna - korekcja wad wymowy, stymulacja rozwoju mowy biernej
          i czynnej u małych dzieci i z niepełnosprawnościami.
   5.   Terapia jąkania – zajęcia indywidualne.
   6.   Terapia zaburzeń płynności mowy – profilaktyka jąkania.
   7.   Trening matematyczny wg programu edukacyjno – terapeutycznego „Ortograffiti –   
         matematyka bez trudności” dla klas IV – VI – zajęcia indywidualne.
   8.  „Ortograffiti z Bratkiem” - zajęcia dla uczniów ryzyka dysleksji lub mających trudności
         w nauce czytania i pisania z kl. I - III .

 

Na terenie szkół, przedszkoli/poradni:

 1. Przesiewowe badania logopedyczne.
 2. Badania przesiewowe słuchu.
 3. Pedagogiczne badania przesiewowe w klasach III szkół podstawowych.
 4. Warsztaty z logorytmiki i arteterapii „Twórcze zabawy rozwijające”
  dla uczniów klas „0” i klas I-III szkoły podstawowej /B.Braszczyńska, J. Nitecka /.
 5. Zajęcia dla dzieci 4-, 5-, 6- letnich w zakresie usprawniania myślenia matematycznego:
  „Dziecięca matematyka” /A. Łańcuchowska-Kościołek, I Rawska/.

 

Wsparcie udzielane na terenie szkół i przedszkoli zależne jest od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju.

ppp, 2022-10-06 10:26:55    

III PRACOWNIA EDUKACJI SPECJALNEJ, OPTYMALIZACJI I WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

Osoba do kontaktu: Joanna Nitecka

 DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI

Na terenie poradni:

 1. Pomoc merytoryczna w opracowywaniu IPET, WOPF dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego /K. Matras, A. Szwedzik/.
 2. Sieć współpracy dla pedagogów specjalnych /K. Matras, A. Szwedzik/.
 3. Sieć współpracy logopedów wg podanych terminów / J. Nitecka/.
 4. Konsultacje dla nauczycieli dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami.

Na terenie szkół i przedszkoli:

 1. „Uczeń z ASD w szkole ogólnodostępnej” – szkolenie (P. Wiecha).
 2. Udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej nauczyciela specjalisty dla uczniów z wadą wzroku, słuchu, posiadających orzeczenia.
 3. Konsultacje dla nauczycieli.

 DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW

Na terenie poradni:

 1. Kompleksowa pomoc dziecku i jego rodzinie posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
 2. Całościowa diagnoza dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 3. Oddziaływania terapeutyczne wobec dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym
  oraz jego rodziny.
 4. Konsultacje dla rodziców ze specjalistami poradni w sprawie trudności wychowawczych, edukacyjnych, zdrowotnych.
 5. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci objętych WWR / A. Pawlak, J. Nitecka/.
 6. Spotkanie dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym / K. Klekowska/.

Na terenie szkół i przedszkoli:

 1. „Codzienne czynności wspomagające rozwój mowy dziecka. Czynności prymarne” – wykłady dla rodziców dzieci 2/3 –letnich /E.Bogacz/.

 DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DZIECI

Na terenie poradni:

 1. Trening Umiejętności Społecznych /A. Szwedzik, K. Klekowska/.

Na terenie szkół i przedszkoli:

 1. Zajęcia z logorytmiki i arteterapii dla dzieci w wieku przedszkolnym
  i wczesnoszkolnym /J. Nitecka, B. Braszczyńska/.
 2. Zajęcia logopedyczne z elementami jogi „Logojoga” dla dzieci w wieku przedszkolnym – II semestr /E. Bogacz, A. Szczepaniec/.

 

W skład pracowni wchodzą: psycholog, tyflopedagog, surdopedagog, surdologopeda, neurologopeda, logopeda - specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pedagog – rehabilitant, terapeuta SI, fizjoterapeuta, pedagog specjalny.

ppp, 2022-10-06 10:26:55    

IV PRACOWNIA DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO I WSPIERANIA TWÓRCZEGO MYŚLENIA

Osoba do kontaktu: Barbara Witalewska

 DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI

Na terenie poradni:

 1. Konsultacje dla zainteresowanych nauczycieli.
 2. Sieć współpracy konsultacyjno-informacyjna dla pedagogów i psychologów szkolnych.

Na terenie szkół:

 1. Indywidualne konsultacje dla doradców zawodowych oraz osób prowadzących doradztwo zawodowe na terenie szkół.

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW

Na terenie poradni:

 1. Konsultacje dla zainteresowanych rodziców dotyczące dalszej edukacji dzieci lub inne wg potrzeb  rodziców.

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DZIECI I MŁODZIEŻY

  Na terenie poradni:

 1. Indywidualna diagnoza predyspozycji, zainteresowań zawodowych uczniów: doradztwo,
    2. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla uczniów kończących szkoły 
        podstawowe i ponadpodstawowe.
 2. Indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów o obniżonych możliwościach
        intelektualnych: profil zainteresowań zawodowych.
    4. Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna w sprawie m.in:
      a. zatrudnienia młodocianego celem przygotowania zawodowego;
      b. kierowania uczniów do OHP;
      c. pierwszeństwa  w przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej ze względu na problemy
          zdrowotne ograniczające wybór zawodu;
     d. podjęcie nauki w szkole dla dorosłych uczniów niepełnoletnich.
   5. Terapia pedagogiczna – usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych zaangażowanych
      w proces czytania i pisania.
   6. Terapia Metodą Warnkego – usprawnianie funkcji słuchowych i wzrokowych.


Na terenie szkół:

 Doradztwo edukacyjno-zawodowe

 1. „Od ciekawości do zawodu” zajęcia z orientacji zawodowej klasy IV-VI.
 2. „WWW, czyli wiem, wybieram, wygrywam” zajęcia z doradztwa zawodowego
  klasy VII, VIII.
 3. „Walizka czy plecak” przygotowania do dalszej wędrówki edukacyjnej lub przyszłej
  pracy – warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

   Branżowa Szkoła I stopnia – trafne podejmowanie decyzji zawodowych, aktywny absolwent na rynku pracy.

   Liceum Ogólnokształcące , Technikum – testy preferencji zawodowych, planowanie i osiąganie własnych celów.


Wspieranie twórczego myślenia
1. „Trening kreatywności” - zajęcia rozwijające twórcze myślenie dla uczniów szkół
    podstawowych:
    klas I – III -  cykl 3 spotkań z klasą po jednej godzinie lub spotkanie jednorazowe.
    klas IV – VI - cykl 3 spotkań z klasą po jednej godzinie lub spotkania jednorazowe.    
    /B.Witalewska,/

Wsparcie będzie udzielane w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej.

ppp, 2022-11-04 10:26:55    

V PRACOWNIA DIAGNOZY I NEUROTERAPII

Osoby do kontaktu: Jowita Fudala, Magdalena Badowska

           

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DZIECI I RODZICÓW

 • Kompleksowa specjalistyczna diagnoza (neuropsychologiczna, pedagogiczna, neurologopedyczna).
 • Zindywidualizowana neuroterapia z wykorzystaniem:

      EEG-Biofeedback,

      Metody Warnkego,

      Metody Dr Neuronowski

      Metody RehaCom

      Metody Tomatisa

 • Terapia pedagogiczna, neurologopedyczna.
 • Konsultacje ze specjalistami.
ppp, 2022-10-06 10:26:55