Pracownie

I Pracownia Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Wychowawczych

obejmuje w szczególności: trudności wychowawcze, problemy wieku dorastania, profilaktykę w środowisku szkolnym,zachowania ryzykowne, terapię rodzin, konflikty i mediacje, koordynowanie współpracy z gimnazjami.

admin, 2017-03-25 09:59:38    

II Pracownia Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży

obejmuje w szczególności: specyficzne trudności szkolne, niespecyficzne problemy dydaktyczne, zaburzenia artykulacji, (dyslalia i lekkie opóźnienie mowy), usprawnianie procesów uczenia się, możliwości intelektualne,dojrzałość szkolną, koordynowanie współpracy ze szkołami podstawowymi.

admin, 2017-03-25 09:59:38    

III Pracownia Edukacji Specjalnej,Optymalizacji i Wczesnego Wspomagania Rozwoju

obejmuje w szczególności: pomoc dzieciom poniżej 3 roku życia, wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, specjalne potrzeby edukacyjne, stymulację rozwoju mowy, neurologopedię (poważne opóźnienie mowy), specjalne potrzeby rozwojowe dzieci niepełnosprawnych, kształcenie specjalne, koordynowanie współpracy z logopedami, psychologami, ADHD ( zespół nadpobudliwości psychoruchowej), koordynowanie współpracy z przedszkolami i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-wychowawczym w Radomsku.

admin, 2017-03-25 10:02:17    

IV Pracownia Doradztwa i Informacji Zawodowej oraz Wspierania Twórczego

obejmuje w szczególności: orientację zawodową, doradztwo edukacyjno-zawodowe, planowanie kariery, dzieci zdolne, rozwijanie potencjału twórczego uczniów, pierwszeństwo przyjmowania uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, koordynowanie współpracy z pedagogami szkolnymi, koordynowanie współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi.

admin, 2017-03-25 10:02:17    

V Pracownia Diagnozy i Neuroterapii

obejmuje w szczególności kompleksową diagnozę specjalistyczną, zindywidualizowaną terapię z wykorzystaniem EEG Biofeedback i Metody Warnkego, konsultacje.

admin, 2017-03-25 10:02:17