Pracownie

I Pracownia profilaktyki i rozwiązywania problemów wychowawczych

W dniach 21- 22 listopada 3 specjalistów pracowni wzięło udział w szkoleniu projektu pilotażowego ORE- „Diagnoza funkcjonalna rozwoju społeczno – emocjonalnego uczniów 9-13 lat” TROS-KA. Nowe narzędzie diagnostyczne w postaci 5 skal dotyczących różnych obszarów ( radzenie sobie z trudnościami i sprawczość, relacje społeczne, obraz siebie, kontrola afektu) będzie miało zastosowanie w funkcjonalnej ocenie zachowania ucznia.

W diagnozie funkcjonalnej uwzględnia się zarówno obszary deficytów jak i jego funkcje zachowane oraz zasoby. Diagnoza funkcjonalna obejmuje opis wszystkich obszarów funkcjonowania ucznia jako podmiotu spostrzeganego holistycznie.

Proces diagnozy jest ściśle powiązany z możliwościami oddziaływań interwencyjnych, rozwojowych i wspomagających. Ze względu na fakt, iż w diagnozie funkcjonalnej ocena zachowania i terapia zaburzeń przenikają się wzajemnie, stanowi ona raczej jeden nierozerwalny cykl diagnostyczno – terapeutyczny, w którym diagnoza służy terapii a terapia pogłębieniu diagnozy.

W związku z tym po przeprowadzonej z uczniem, nauczycielem i rodzicem diagnozie będzie opracowany program terapeutyczny mający na celu:

- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami.

- rozwijanie relacji społecznych, w tym rozumienia i kontroli emocji.

- rozwijanie samowiedzy i wzmacnianie samokontroli.

- wzmacnianie motywacji wewnętrznej i wewnątrzsterowności.

Powyższe umiejętności są kluczowe dla prawidłowego rozwoju emocjonalno – społecznego młodego człowieka. W przyszłości stanowić będą podstawę zdrowej osobowości.

Już w grudniu rozpoczną się badania indywidualne w poradni i na terenie szkół. Cykl oddziaływań terapeutycznych zostanie zewaluowany za pomocą narzędzia TROS-KA.

admin, 2017-03-25 09:59:38    

II Pracownia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Zgodnie z priorytetem MEN w roku szkolnym 2017/2018, jakim jest podnoszenie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej, prowadzimy dla dzieci 5-6 letnich zajęcia profilaktyczne rozwijające myślenie matematyczne „Dziecięca Matematyka”.

Obecnie zakończyliśmy cykl zajęć dla 3 grup przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Radomsku. Dziękujemy Dyrekcji i Pracownikom przedszkola za miłą współpracę.

Od  01.12. 2017 r. zaczynamy nowy cykl zajęć matematycznych w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Radomsku. Zajęcia realizujemy zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

W obecnym roku szkolnym odwiedzimy jeszcze takie placówki jak: Publiczne Przedszkole nr 10, PSP nr 9 oraz PSP w Gorzędowie.

 W tym roku szkolnym zorganizowaliśmy sieć współpracy dla terapeutów pedagogicznych. Odbyło się jedno spotkanie organizacyjne mające na celu integrację uczestników sieci, rozpoznanie  potrzeb i zasobów oraz ustalenie priorytetów działań podejmowanych w przyszłości w ramach sieci.  

Dziękujemy uczestnikom za przybycie i zainteresowanie współpracą. Jednocześnie zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 15.12.2017r o godz. 10.00.  Na spotkaniu surdopedagog Poradni przedstawi główne zasady pracy terapeutycznej z dzieckiem słabo słyszącym. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych. 

Terminy kolejnych spotkań zostaną ustalone na bieżąco zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników.

Osoby odpowiedzialne: Iwona Rawska, Aleksandra Łańcuchowska-Kościołek.

 Trwają pedagogiczne badania przesiewowe uczniów klas III szkół podstawowych, które mają na celu wskazanie dzieci przejawiających trudności w nauce ze szczególnym uwzględnieniem trudności w zakresie umiejętności czytania i pisania. Badania przesiewowe pozwolą na zaplanowanie pogłębionej diagnozy w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i zakwalifikowanie dzieci  do odpowiedniej formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole. Po przeprowadzonych badaniach istnieje możliwość zorganizowania spotkania informacyjno-szkoleniowego dla rodziców dzieci uczestniczących w badaniach, na którym zostaną zinterpretowane wyniki badań oraz omówione szczegółowe założenia programowe. Będzie również możliwość zaplanowania indywidualnych konsultacji.

W roku szkolnym 2017/2018 badania zostały przeprowadzone w PSP Kobiele Wielkie, PSP Gorzędów, PSP nr 8, PSP Kielin.

Terminy kolejnych badań są na bieżąco ustalane z dyrektorami placówek po wpłynięciu pisemnych zgłoszeń ze szkół.

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że współpraca przebiega prawidłowo, a badania odbywają się bez zakłóceń.

Osoby odpowiedzialne: Anastazja Ciupińska, Katarzyna Matras.

 W ramach „Twórczych zabaw rozwijających” na terenie przedszkoli i szkół prowadzimy zajęcia z logorytmiki oraz arteterapii.

Zajęcia z logorytmiki  mają na celu:

 • - usprawnianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej;
 • - doskonalenie umiejętności panowania nad aktywnością motoryczną;
 • - kształcenie umiejętności regulacji oddechu;
 • - rozwijanie percepcji słuchowej;
 • - usprawnianie orientacji w przestrzeni

 Zajęcia z arteterapii arteterapii mają za zadanie:

 • - rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności
 • - doskonalenie sprawności manualnej
 • - rozwijanie sfery kompetencji językowej
 • - uwalnianie i odreagowywanie własnych emocji oraz wzmacnianie wiary we własne siły.

Zajęcia prowadzimy w przedziałach wiekowych dzieci 4-6 letnich oraz w klasach I –III.

W bieżącym roku szkolnych 2017/2018 przeprowadziłyśmy zajęcia z logorytmiki w PP w Masłowicach oraz z logorytmiki  i arteterapii  w PSP nr 10. Zajęcia będą kontynuowane zgodnie z wpływającymi zgłoszeniami.

Serdecznie dziękujemy dyrektorom i nauczycielom placówek za współpracę i miłe przyjęcie.

Osoby odpowiedzialne: Barbara Braszczyńska, Joanna Nitecka.

 Projekt „Czytanie na kolanie. Bajki logopedyczne dla dzieci 5-7 letnich” jest kontynuacją ubiegłorocznego projektu realizowanego we współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Miejską Biblioteką Publiczną w Radomsku. Czytanie dzieciom bajek ma niezmiernie istotny wpływ na rozwój umysłu i osobowości małego człowieka. Jednocześnie jest to doskonała profilaktyka wad wymowy.

Zajęcia mają na celu:

 • - usprawnianie właściwego dla mowy oddechu oraz motoryki narządów artykulacyjnych;
 • - rozwijanie pamięci, słownictwa, umiejętności komunikacyjnych, kreatywności, sprawności manualnej;
 • - pobudzanie wyobraźni;

Podczas zajęć dzieci trenują umiejętność koncentracji i spostrzegawczość.

Osoba odpowiedzialna: Aneta Pawlak.

             Wzorem lat ubiegłych na terenie przedszkoli i szkół prowadzone są badania przesiewowe wzroku, słuchu i mowy mające na celu wyselekcjonowanie dzieci z dysfunkcjami w wymienionym zakresie.

Badania mowy odbyły się w PSP w Kobielach Wielkich, PSP w Orzechowie oraz Niepublicznym Przedszkolu „Nibylandia” w Radomsku.

Badania przesiewowe wzroku i słuchu zostały przeprowadzone w PSP w Kobielach Wielkich oraz w następujących radomszczańskich placówkach: PP nr 10, PSP nr 2, PSP nr 6, PSP nr 10.

Osoby odpowiedzialne: Anna Gawlak, Ewa Tomczuk, Marta Żak.

Ponadto odbyły się dwa szkolenia Rady Pedagogicznej pt. „Uczeń jąkający się – istota i terapia jąkania” w PSP nr 4 i PSP w Kobielach Wielkich oraz prelekcja dla rodziców: „Moje dziecko ma wadę wymowy – jak mogę mu pomóc?” w PSP w Radziechowicach. Szkolenia przeprowadziła oraz prelekcję wygłosiła Ewa Tomczuk.

admin, 2017-03-25 09:59:38    

III Pracownia Edukacji Specjalnej,Optymalizacji i Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Pracownia ESOiWWRD w bieżącym roku szkolnym objęła zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju 32 małych niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin . Są to dzieci z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, z autyzmem, niedowidzące, niedosłyszące, z wadami genetycznymi, z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Każde z dzieci jest objęte opieką zespołu specjalistów odpowiednich do jego potrzeb. Mali pacjenci uczęszczają na zajęcia, a ich rodzice korzystają ze wskazówek, wsparcia i instruktażu zespołu specjalistów do pracy z dzieckiem w domu i stymulacji jego rozwoju.

Zgodnie z zapotrzebowaniem realizujemy zajęcia grupowe dla dzieci z przedszkoli i szkół. Są to:

 • - Uszy do góry – zajęcia dla dzieci 4-, 5-letnich. Program został zrealizowany w PP nr 10, objęto nim ok. 70 dzieci.
 • - Dźwięki i słowa – zabawa gotowa – zajęcia słuchowo-językowe, obecnie realizowane w PP nr 10 w grupach 5- i 6-latków.
 • - Garść radości, szczypta złości – zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci 5-, 6-letnich obecnie realizowane w PP nr 10.
 • - Poznajemy świat wszystkimi zmysłami – zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, mające na celu polisensoryczną stymulację rozwoju dziecka. Odbyły się już zajęcia w PP nr 10, PSP nr 10, NP Nibylandia oraz PSP Orzechów.
 • - Cała polska czyta dzieciom - zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, mające na celu stymulację rozwoju językowego, poznawczego oraz pobudzanie pasji czytelniczej. Zajęcia zrealizowano w: PP nr 10, PSP Radziechowice, PSP nr 10, NP Nibylandia oraz PSP Orzechów.
 • - przesiewowe badania wzroku, którymi objęto do tej pory 165 dzieci w PP nr 10, PSP Kobiele Wielkie, PSP nr 2, PSP nr 6 i PSP nr 10.
 • - Odbyło się 5 spotkań z nauczycielami w celu udzielenia pomocy w opracowywaniu IPET oraz WOPF dla uczniów niepełnosprawnych – w ZS Drzewnych, PSP Borzykowa, PSP Ciężkowice, ZSCKR Dobryszyce, PS Przedbórz.

Zapraszamy również do korzystania z zajęć Języczkowy zawrót głowy – przeznaczonych dla dzieci 3-, 4-letnich. Ich celem jest stymulacja rozwoju mowy oraz doskonalenie kompetencji językowych i komunikacyjnych. Ze względu na to, że ruch sprzyja rozwojowi mowy, proponowane zabawy dydaktyczne mają za zadanie aktywizować całe ciało, jednocześnie angażując kilka analizatorów: ruchowy, słuchowy, wzrokowy, dotykowy.

Pracownicy pracowni nawiązali współpracę z fundacją Przyjazna planeta i wspólnie z nią realizują projekt Leczymy lasem przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Założeniem projektu jest rozwijanie komunikacyjnych, emocjonalno-społecznych i poznawczych uczestników poprzez bliski kontakt z przyrodą. Odbyło się 12 spotkań  wyjazdowych, w których uczestniczyli również zainteresowani rodzice.

admin, 2017-03-25 10:02:17    

IV PRACOWNIA DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO I WSPIERANIA TWÓRCZEGO MYŚLENIA

Doradztwo zawodowe

Doradcy zawodowi udzielają porad indywidualnych na terenie Poradni związanych z wyborem ścieżki edukacyjno-zawodowej. Realizują również zajęcia grupowe na terenie szkół zgłaszających takie zapotrzebowanie.

 „Wybierz sobie zawód, który lubisz, a całe życie nie będziesz musiał pracować”

Konfucjusz

Podejmowanie decyzji związanej z wyborem drogi zawodowej jest trudnym zadaniem. Nie można takiej decyzji podejmować pochopnie.

Wybranie własnej ścieżki edukacyjno – zawodowej jest warte wysiłku i poświęcenia czasu na przemyślenia, bowiem jest to inwestycja we własną przyszłość.

 Oferujemy w ramach doradztwa zawodowego:

 • - diagnozowanie predyspozycji zawodowych;
 • - diagnozowanie i ocenianie możliwości, zdolności, zainteresowań i cech osobowości uczniów;
 • - Diagnozowanie w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej ze względu na problemy zdrowotne ograniczające wybór szkoły;
 • - diagnozowanie w sprawie podjęcia nauki w szkole dla dorosłych osoby, która ukończyła 16 lat;
 • - diagnozowanie w sprawie podjęcia nauki w OHP;
 • - diagnozowanie w sprawie podjęcia praktycznej nauki zawodu uczniów przed ukończeniem 16-ego roku życia;    
 • - doradztwo indywidualne i pomoc w planowaniu kariery zawodowej;
 • - zajęcia dla uczniów kl. VII – określenie preferencji zawodowych;
 • - zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu dla uczniów klas II i III gimnazjum;
 • - zajęcia związane z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
 • - ZSZ trafne podejmowanie decyzji zawodowych, aktywny absolwent na rynku pracy;
 • - LO, Technika – testy preferencji zawodowych, jak planować i osiągać własne cele;
 • - gromadzenie i aktualizowanie informacji o możliwych ścieżkach kształcenia;
 • - prowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów VI kl. szkoły podstawowej, młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej;
 • - doradztwo specjalistyczne, wymiana doświadczeń i przekazywanie informacji dla pedagogów szkolnych oraz szkolnych doradców zawodowych;
 • - doradztwo dla rodziców;
 • - ferie z doradcą zawodowym - indywidualne konsultacje dla uczniów kończących szkoły             gimnazjalne i ponadgimnazjalne;
 • - gromadzenie , aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowych właściwych        dla danego poziomu kształcenia;
 • - pomaganie młodzieży w planowaniu własnej kariery szkolnej i zawodowej;
 • - doradztwo zawodowe i szkolne w stosunku do uczniów mających przeciwwskazania        zdrowotne do wykonywania określonych zawodów.

                                          

REALIZACJA BIEŻĄCYCH  ZADAŃ  PRACOWNI OD WRZEŚNIA 2017 r.

 W dniu 18.10.17r odbyły się pierwsze zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu w kl II, III w oddziałach gimnazjalnych w PSP Kamieńsk. W następnej kolejności zrealizowano je w PSP nr 9, PSP Przedbórz, PG Wielgomłyny, PSP Kietlin , ZSP Przedbórz.

 Od 20.10. 17r. ruszyły cykliczne zajęcia wspierające twórcze myślenie w kl I,II,III w PSP Kietlinie. Obecnie trwa realizacja tych zajęć w PSP Jedlno w kl IV, V, VI.

 W dniu 27.09.17r odbyło się pierwsze spotkanie sieci współpracy pedagogów i psychologów szkolnych oraz doradców zawodowych. Tematem spotkania były sprawy organizacyjne, oraz

przekazanie informacji dt. zmian w obowiązujących przepisach prawa oświatowego.

Na sieci współpracy doradców zawodowych konstruowano plan pracy doradcy zawodowego oraz osób zajmujących się doradztwem w klasach VII.

Dnia 25.10.17r odbyło się spotkanie sieci współpracy pedagogów i psychologów szkolnych dominującym tematem były – Specjalne potrzeby edukacyjne w świetle zmian prawa oświatowego oraz omawianie bieżących problemów.

 W dniu 29.11.17 w ramach sieci współpracy pedagogów i psychologów szkolnych odbyło się szkolenie  pt. „Jak pracować z dzieckiem z mutyzmem selektywnym” - przeprowadziła go psycholog Kamila Klekowska.

admin, 2017-03-25 10:02:17    

V Pracownia Diagnozy i Neuroterapii

Pracownia Diagnozy i Neuroterapii pracuje pełna parą:-) Na bieżąco prowadzimy specjalistyczną diagnozę dzieci i młodzieży oraz neuroterapię. Podczas pracy korzystamy m.in. z aparatury EEG-Biofeedback oraz Metody Wrankego i staramy się je eklektycznie łączyć z bardziej tradycyjnymi technikami terapeutycznymi (psychologicznymi, pedagogicznymi i neurologopedycznymi).

 Mikołaj w 2017 roku był dla nas łaskawy:-) Nasza Pracownia wzbogaci się lada dzień o nowe multimedialne narzędzie terapeutyczne „Dr Neuronowski”.

 Dr Neuronowski” został stworzony przez zespół prof. dr hab. Elżbiety Szeląg w Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN. Wspomaga on rehabilitację dzieci i dorosłych z  zaburzeniami mowy oraz innymi zaburzeniami poznawczymi w oparciu o metodę usprawniania tzw. zegara neuronalnego. Ma, co jest bardzo ważne, potwierdzoną i udokumentowaną skuteczność terapeutyczną  w warunkach Polskich (walidację programu Dr Neuronowski® i jego prototypów wykonano również w Pracowni Neuropsychologii IBD PAN).

 W naszej ocenie „Dr Neuronowski” może być szeroko wykorzystywany w codziennej praktyce terapeutycznej. Pozwala na skuteczną kompensację:

 • - zaburzeń mowy,
 • - zaburzeń przetwarzania słuchowego,
 • - nieprawidłowości w obrębie funkcji fonologicznych na różnych ich poziomach,
 • - zakłóceń procesów pamięciowych i uczenia się,
 • - zakłóceń procesów uwagi,
 • - niedojrzałości lub obniżeń w obrębie procesów planowania, monitorowania i modyfikacji działań,
 • - wielu innych problemów w zakresie szeroko pojętych funkcji poznawczych (ponieważ pozytywne rezultaty są transferowane na pochodne oraz zintegrowane umiejętności).

Dzięki opisywanemu narzędziu będziemy mogły podnieść skuteczność, dokładność  i urozmaicić pracę terapeutyczną m.in. z dziećmi i młodzieżą:

 • - z ryzyka specyficznych i niespecyficznych trudności edukacyjnych,
 • - ze stwierdzonymi specyficznymi i uogólnionymi trudnościami w uczeniu się,
 • - z niepełnosprawnością intelektualną,
 • - z afazją,
 • - z innymi nieprawidłowościami w obrębie OUN.

 Refleksjami na temat pracy terapeutycznej z pomocą nowego urządzenia podzielimy się po pewnym czasie „praktykowania”.

ppp, 2017-12-06 10:02:17