RODO

ADMINISTRATOR DANYCH

 

Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Piastowska 21, 97-500 Radomskoa reprezentowana przez Dyrektora.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem ochrony danych jest p. Magdalena Koszmider. Można się z nim kontaktować pod adresem: kontakt@iszd.pl

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia z Panią/Panem komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO zgody którą Pani/Pan wyrazili poprzez wyraźne działanie (wysłanie do nas wiadomości e-mail z żądaniem odpowiedzi) lub na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO czyli spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do innych podmiotów za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych mogą być upoważnieni pracownicy administratora oraz podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

a.             dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;

b.            sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;

c.             ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia; (kiedy zgromadzone dane są nieprawidłowe lub  kiedy nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych)

d.            usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;( prawo to nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa; do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń)

e.             cofnięcia zgody, w dowolnym momencie (w przypadku przetwarzania danych na podstawie Pani/Pana zgody), bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PRZEKAZANIE DANYCH

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

OKRES ARCHIWIZACJI

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów, wynikających z treści korespondencji i w związku z tym okres ich przechowywania może być indywidualny. Po zakończeniu celu w jakim dane zostały zebrane mogą być one przetwarzane do celów archiwalnych, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

INNE

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi na wiadomość.

ppp, 2023-03-27 09:33:45