Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kompleksowa pomoc mająca na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodziną dziecka.


Podstawą przyjęcia dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
Zespół orzekający wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na wniosek rodzica (druk wniosku do pobrania ze stron internetowych poradni psychologiczno– pedagogicznych).


Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania wydają zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno–pedagogicznych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Opinie dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, z autyzmem wydają zespoły działające w poradniach specjalistycznych.


Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju prowadzą nauczyciele przygotowani do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym oraz specjaliści zatrudnieni w poradni posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności. Są to:   
1) pedagodzy posiadający kwalifikacje odpowiednie do niepełnosprawności dziecka: oligofrenopedagog, tyflopedagog,  surdopedagog;
2) psycholodzy;
3) logopedzi;
4) surdologopeda;
5) neurologopeda;
6) pedagog-rehabilitant.


Zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju objęte są dzieci do czasu podjęcia obowiązku szkolnego.
W przypadku braku miejsc na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecko oczekuje na objęcie pomocą według kolejności daty złożenia wniosku.


Wczesnym wspomaganiem rozwoju w poradni obejmuje się dzieci o zaburzonym rozwoju psychoruchowym i/lub społecznym, w szczególności:
1) dzieci niepełnosprawne intelektualnie;
2) dzieci niepełnosprawne ruchowo;
3) dzieci z autyzmem wczesnodziecięcym;
4) dzieci niewidome i słabo widzące;
5) dzieci niesłyszące i słabo słyszące;
6) dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Wczesne wspomagania ma na celu:
Dla dziecka:
1) pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia obowiązku szkolnego.
2) pomoc w pełnym wykorzystywaniu potencjału rozwojowego, w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych;
3) zapobieganie występowaniu lub pogłębianiu się nieprawidłowości w jego rozwoju psychoruchowym;
5) pomoc w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii i samodzielności, na miarę jego potrzeb i możliwości;
Dla rodziców:
1) wsparcie w związku z długotrwałym kryzysem emocjonalnym wynikającym z faktu niepełnosprawności dziecka;
2) przygotowanie i pomoc w rehabilitowaniu oraz prawidłowym pielęgnowaniu dziecka w domu;
3) pomoc w akceptacji dziecka jako osoby niepełnosprawnej oraz siebie w roli rodzica dziecka niepełnosprawnego;
4) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka;
5) identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniającym funkcjonowanie dziecka;
6) wspieranie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny dziecka.

ppp, 2018-05-29 11:29:26