Za Życiem

Ośrodek KoordynacyjnoRehabilitacyjnoOpiekuńczy

Dyrektor Poradni informuje, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku została wskazana w Powiecie Radomszczańskim do pełnienia funkcji wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego, utworzonego    w związku z realizacją rządowego programu „Za życiem”. Do zadań ośrodka należy kompleksowe wsparcie rodzin i dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Najważniejsze zadania ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego:

 • - udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 • - wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
 • - wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 • - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • - koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
 1. zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
 2. prowadzenie akcji informacyjnych,
 3. monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzicom.

W ramach zajęć oferujemy dzieciom m.in. następujące formy pomocy:

 • - Terapię Integracji Sensorycznej,
 • - Terapię w Sali Doświadczania Świata,
 • - Terapię neurologopedyczną,
 • - Terapię surdologopedyczną,
 • - Terapię tyflopedagogiczną,
 • - Terapię surdopedagogiczną,
 • - Terapię pedagogiczną,
 • - Zajęcia ruchowe /choreoterapia, arteterapia i logorytmika/,
 • - Rehabilitację ruchową,
 • - Terapię ręki,
 • - Elementy programu Aktywności KNILL,
 • - Elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • - System Komunikacji Alternatywnej MAKATON,
 • - Behawioralne metody edukacji,
 • - Metoda Dobrego Startu,
 • - Terapię zajęciowa,
 • - Język migowy.

Metody i treści zajęć dobierane są indywidualnie:

 • - terapeuta pracuje z dzieckiem indywidualnie /na zajęciach obecny może być rodzic, gdy tego wymaga terapia/;
 • - praca terapeutów omawiana jest z rodzicami;
 • - uwzględniane są preferencje dziecka, jego zainteresowania oraz ulubione formy aktywności.

Zadania realizowane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci polegają na stymulowaniu sfery poznawczej, emocjonalnej i społecznej, których celem jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności życiowych, porozumiewanie się, radzenie sobie z emocjami. Udział w zajęciach jest etapem przygotowującym dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Podstawa prawna Programu:

 • - 90v ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.)
 • - 12 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U. poz. 1860);
 • - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września  2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz. U. z dnia 7 września 2017 r. poz.  1712) .

Projekt finansowany z Budżetu Państwa

 

 

 

 

 

ppp, 2018-01-09 17:25:47