Oferta Poradni 2023/2024

I Pracownia Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Wychowawczych

Osoba do kontaktu: Anna Łoszakiewicz


DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI

 1. Sieć współpracy dla pedagogów i psychologów szkolnych - superwizja pracy wychowawczej.
 2. Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i wychowawców.
 3. Projekty wychowawcze.
 4. Warsztaty dla nauczycieli na terenie Poradni:
  • Liny i sznurki, czyli o pozytywnych relacjach w klasie zapobiegających przemocy rówieśniczej – szkolenie dla wychowawców klas.
 5. Szkolenia dla nauczycieli na terenie szkół:
  • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów.
  • Jak reagować w sytuacji przemocy rówieśniczej – skuteczne metody działania.
  • Jak wspierać dziecko, które się boi (nauczyciele młodszych dzieci – przedszkole, szkoła podstawowa klasy I-III).

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW

Na terenie poradni:

 1. Warsztaty dla rodziców „Zrozumieć dziecko”– cykl 6 spotkań.
 2. Indywidualne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla rodziców.
 3. Terapia rodzinna.

Na terenie szkół i przedszkoli:

 1. Prelekcje dla rodziców połączone z konsultacjami indywidualnymi:
 • Jak pomagać dziecku w oswajaniu lęków i zmartwień. Czy mamy wpływ na lepsze radzenie sobie ze stresem przez nasze dzieci (przedszkole i szkoła podstawowa).
 • Jak rozmawiać z nastolatkiem (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa).
 1. Mediacje w sytuacjach konfliktowych pomiędzy rodzicami i szkołą.

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DZIECI I MŁODZIEŻY

Na terenie poradni:

 1. Indywidualne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne.
 2. Terapia psychologiczna.
 3. Konkurs „AKTYWNI, KREATYWNI, ZDROWI-ODPORNI NA UZALEŻNIENIA” - II edycja. Termin V-VI 2024

Na terenie szkół:

 • Tolerancja w relacjach społecznych.
 • O dobrych relacjach z drugim człowiekiem. Czyli trochę o skutecznej komunikacji.
 • Stres i sposoby radzenia sobie z nim.
 • Pasja a uzależnienie.
 • Przystanek.
 • Komunikacja bez przemocy.
 • Jak bezpiecznie korzystać z Internetu.
 • STOP dokuczaniu - zajęcia dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych mające na celu przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej.
 • Radość wspólnej zabawy - zajęcia dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych promujących zdrowy styl życia.
 • Na tropie emocji – cykl 4 zajęć grupowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych wspomagających rozwój emocjonalny dzieci.
 • Trening Zastępowania Agresji – cykl 5 zajęć grupowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, kształtujących zachowania prospołeczne, eliminujących zachowania agresywne oraz rozwijających umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych w sposób asertywny.
 • Działania wynikające z bieżących potrzeb szkół i placówek (konkursy, panele dyskusyjne itp.)
 • Inna tematyka do uzgodnienia z liderem Pracowni Profilaktyki.

 

 

Zapraszamy do obserwowania naszej działalności na stronie Facebooka - STER

ppp, 2023-09-20 11:31:14    

II Pracownia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Osoba do kontaktu: Ewa Tomczuk

 DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI

Na terenie poradni:

 1. Postdiagnostyczne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne - wspieranie nauczycieli
  w pracy z uczniami mającymi specyficzne i niespecyficzne trudności w uczeniu się.
 2. Postdiagnostyczne konsultacje logopedyczne - wspieranie nauczycieli w efektywnym dostosowaniu wymagań edukacyjnych do potrzeb dzieci i młodzieży.
 3. Konsultacje: „Efektywność kształcenia uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się” /A. Szwedzik, K. Matras/.
 4. Prowadzenie Sieci Współpracy Logopedów /E.Bogacz/.
 5. „Konsultacje dla nauczycieli uczących dzieci z zaburzeniami płynności mowy

      /E. Tomczuk/

 

Na terenie szkół i przedszkoli/poradni:

 1. Szkolenie Rady Pedagogicznej: „Uczeń jąkający się – istota i terapia jąkania”                 /E. Tomczuk/
 2. Zajęcia profilaktyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym: „ Kształtowanie adekwatnych postaw wobec zaburzeń w komunikowaniu się – zmiana postaw społecznych wobec jąkania” /E.Tomczuk/

 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW

Na terenie poradni:

 1. Konsultacje postdiagnostyczne.
 2. Wskazówki i instruktaż do pracy w domu dla dzieci objętych terapią.
 3. Konsultacje dotyczące zaburzeń słuchu i problemów z płynnością mowy / E. Tomczuk /

Na terenie szkół i przedszkoli/poradni:

 1. Indywidualne konsultacje dla rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych na terenie placówki.

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DZIECI I MŁODZIEŻY

Na terenie poradni:

 1. Diagnoza pedagogiczna, psychologiczna i logopedyczna.
     Terapia pedagogiczna - usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych
         i poznawczych, doskonalenie techniki czytania, pisania i liczenia, rozwijanie
         kompetencji czytelniczych.
   3.   Terapia psychologiczna indywidualna i rodzinna.
   4.   Terapia logopedyczna - korekcja wad wymowy, stymulacja rozwoju mowy biernej
          i czynnej u małych dzieci i z niepełnosprawnościami.
   5.   Terapia jąkania – zajęcia indywidualne.
   6.   Terapia zaburzeń płynności mowy – profilaktyka jąkania.
   7.   Trening matematyczny wg programu edukacyjno – terapeutycznego „Ortograffiti –   
         matematyka bez trudności” dla klas IV – VI – zajęcia indywidualne.
   8.  „Ortograffiti z Bratkiem” - zajęcia dla uczniów ryzyka dysleksji lub mających trudności
         w nauce czytania i pisania z kl. I – III
 2. „ Wesołe literki ” – trening w umiejętności liczenia oraz nauka tabliczki mnożenia dla dzieci z kl. I – III / A. Łańcuchowska-Kościołek/.
 3. Zajęcia feryjne z logorytmiki i arteterapii /B.Braszczyńska, J.Nitecka/.
 4. Zajęcia feryjne rozwijające uwagę, pamięć, spostrzegawczość i logiczne myślenie / K. Matras, A. Szwedzik/.
 5. „Łamigłówki mądrej główki” i „Dziecięca matematyka” zajęcia feryjne dla dzieci w wieku szkolnym /A. Łańcuchowska-Kościołek, I.Rawska/.

 

Na terenie szkół, przedszkoli/poradni:

 1. Badania przesiewowe wzroku i słuchu uczniów klas I /M.Żak, E.Tomczuk/.
 2. Zajęcia dla dzieci 4-, 5-, 6- letnich w zakresie usprawniania myślenia matematycznego:
  „Dziecięca matematyka” /A. Łańcuchowska-Kościołek, I. Rawska/
 3. Konsultacje dla wychowawców oddziałów przedszkolnych dotyczące funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej /A.Łańcuchowska-Kościołek, I.Rawska/.
 4. Warsztaty z logorytmiki i arteterapii „Twórcze zabawy rozwijające”
  dla uczniów klas „0” i klas I-III szkoły podstawowej /B.Braszczyńska, J. Nitecka /.
 5. Ćwiczenia oddechowe – warsztaty dla uczniów kl.I /A.Pawlak/.

 

ppp, 2023-09-20 12:27:55    

III Pracownia Edukacji Specjalnej, Optymalizacji i Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Osoba do kontaktu: Joanna Nitecka

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI

Na terenie poradni:

 1. Pomoc merytoryczna w opracowywaniu IPET, WOPF dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego /K. Matras, A. Szwedzik/.
 2. Sieć współpracy dla pedagogów specjalnych  /K. Matras, A. Szwedzik/.
 3. Konsultacje dla nauczycieli dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami.
 4. Szkolenia tematyczne dla nauczycieli logopedów w ramach Sieci Współpracy Logopedów ( logopedzi Poradni).
 5. Sieć Współpracy Logopedów wg podanych terminów /E.Bogacz/.

Na terenie szkół i przedszkoli:

 1. Udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej nauczyciela specjalisty dla uczniów z wadą wzroku, słuchu, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Konsultacje dla nauczycieli.

 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW

Na terenie poradni:

 1. Kompleksowa pomoc dziecku i jego rodzinie, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 2. Grupa wsparcia w formie konsultacji i prelekcji prowadzonych przez specjalistów WWRD.
 3. Całościowa diagnoza dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 4. Diagnoza miofunkcjonalna małego dziecka (0-3 r.ż).
 5. Oddziaływania terapeutyczne wobec dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym
  oraz jego rodziny.
 6. Konsultacje dla rodziców ze specjalistami poradni w sprawie trudności wychowawczych, edukacyjnych, zdrowotnych.
 7. Spotkanie dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym / K. Klekowska/.

Na terenie szkół i przedszkoli:

 1. „Codzienne czynności wspomagające rozwój mowy dziecka. Czynności prymarne” – wykłady dla rodziców dzieci 2/3 –letnich /E.Bogacz/.
 2. „Znaczenie prawidłowego oddychania dla rozwoju i ogólnego funkcjonowania dziecka”- wykład dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym /E.Łyp, A.Pawlak/.

 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DZIECI

Na terenie poradni:

 1. Trening Umiejętności Społecznych /A. Szwedzik, K. Klekowska/.
 2. Tomatis – program słuchowy /A.Garbiec/.
 3. Elektrostymulacja /E.Łyp/
 4. Terapia miofunkcjonalna małego dziecka /E.Bogacz, A.Szczepaniec/.
 5. Trening terapii karmienia i rozszerzania diety /E.Bogacz, A.Szczepaniec/.

Na terenie szkół i przedszkoli:

 1. Zajęcia z logorytmiki i arteterapii dla dzieci w wieku przedszkolnym
  i wczesnoszkolnym /J. Nitecka, B. Braszczyńska/.
 2. Zajęcia logopedyczne z elementami jogi „Logojoga” dla dzieci w wieku przedszkolnym – /E. Bogacz, A. Szczepaniec/.
 3. Ćwiczenia oddechowe „Oddycham nosem cały rok” dla dzieci w wieku przedszkolnym /A.Pawlak, E.Łyp/ (zajęcia w tym roku szkolnym realizowane w PP 9 )

 

W skład pracowni wchodzą: psycholog, tyflopedagog, surdopedagog, surdologopeda, neurologopeda, logopeda - specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pedagog – rehabilitant, terapeuta SI, fizjoterapeuta, pedagog specjalny.

ppp, 2023-09-20 12:27:55    

IV Pracownia Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego i wspierania Twórczego Myślenia

Osoba do kontaktu: Jolanta Załęcka

 DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI

Na terenie poradni:

 1. Sieć współpracy dla pedagogów i psychologów szkolnych – doradczo-informacyjna.
 2. Konsultacje dla zainteresowanych nauczycieli.
 3. Konsultacje dla doradców zawodowych oraz osób prowadzących doradztwo zawodowe.

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW

Na terenie poradni:
 1.  Konsultacje dla zainteresowanych rodziców dotyczące dalszej ścieżki edukacyjno –   zawodowej dzieci.

 1. Konsultacje w sprawie kształcenia, wychowania itp., według potrzeb.

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DZIECI I MŁODZIEŻY

  Na terenie poradni:
  1. Indywidualna diagnoza predyspozycji, zainteresowań zawodowych uczniów: doradztwo, 
      konsultacje.

ppp, 2023-09-20 12:27:55    

V Pracownia Diagnozy i Neuroterapii

Osoby do kontaktu: Jowita Fudala, Magdalena Badowska

           

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DZIECI I RODZICÓW

 • Kompleksowa specjalistyczna diagnoza (neuropsychologiczna, pedagogiczna, neurologopedyczna).
 • Zindywidualizowana neuroterapia z wykorzystaniem:

      Metody Warnkego,

      Metody Dr Neuronowski

      Metody RehaCom

      Metody Tomatisa

 • Terapia pedagogiczna, neurologopedyczna.
 • Konsultacje ze specjalistami.
ppp, 2023-09-20 12:27:55